Fenomenologická ročenka

Od roku 2019 vychází nově koncipovaná Fenomenologická ročenka, jejímž vydavatelem je Aleš Novák a jejíž redakční radu tvoří: Jan Bierhanzl, Josef Fulka, Andrea Javorská, Jakub Chavalka, Jaroslav Koťa, Jakub Marek, Martin Nitsche, Vít Pokorný, Josef Vojvodík a Martin Vrabec. Ročenka vychází za podpory Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Fenomenologická ročenka navazuje předchozích na osm svazků Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum, jež vycházela mezi roky 2011 až 2018. Bylo to již roku 2001, kdy Aleš Novák s Ladislavem Benyovszkým přišli s nápadem oživit Ročenku pro filosofii a fenomenologický výzkum, leč až do roku 2011 nebyly příhodné podmínky pro její realizaci. Až tehdy se podařilo získat institucionální podporu pro vydání prvního svazku Ročenky, s jejímž publikováním počítáme minimálně po dobu trvání Centra pro fenomenologický výzkum. Publikační platforma Ročenky chce prezentovat živý badatelský zájem autorů, který se odehrává většinou navzdory akademickému provozu. Vydavatelem Ročenky byl v letech 2011-2014 Aleš Novák. V letech 2015-2018 ji vydával Ladislav Benyovszky.

První číslo bylo věnováno památce in memoriam prof. Mojmíra Horyny.

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum I/2011, Praha: Togga, 2011. 138 str. ISBN 978-80-87258-87-3.

Obsah čísla I/2011:

Aleš Novák – Phaenomenologia viva. Předmluva (str. 7-10)

Marie Pětová – Myšlení času „před metafysikou“ (str. 13-30)

Jaroslav Novotný – Chronos, kairos a ekstaticko-horizontální temporalita (str. 31-45)

Klement Mitterpach – Reč a kairos (str. 47-66)

Aleš Novák – Počáteční temporalita? (str. 67-72)

Václav Zajíc – Apofantická funkce a charakter inteligence v Liber de causis (str. 73-88)

Tomáš Holeček – Matematika ve snu (str. 89-93)

Aleš Novák – Zeměkoule jakožto označení pro celek jsoucího v epoše Ge-Stell (str. 95-100)

Ladislav Benyovszky – „Až z příchodu andělů se naučíme mít počáteční zkušenost s tím, co dříve byla a znamenala ‚příroda'“ (str. 101-108)

Richard Zika – Reflexe čekání A. Silva-Taroucy (str. 111-117)

Václav Zajíc – Konstituce jednoty času a prostoru na cestě (str. 119-133)

Aleš Novák – Trvání? (str. 135-138)

Ročenku I/2011 lze zakoupit na stránkách spol. Kosmas: http://www.kosmas.cz/knihy/169784/rocenka-pro-filosofii-a-fenomenologicky-vyzkum-2011/

Druhý ročník Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum měl tři hlavní bloky: nietzscheovský, hölderlinovský a logicko-matematický. Zároveň přináší první zprávu o činnosti univerzitního centra excelence Centrum fenomenologického výzkumu, jehož publikační platformou Ročenka chce být.

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum II/2012, Praha: Togga, 2012. 170 str. ISBN 978-80-7476-004-4.

Obsah čísla II/2012:

Aleš Novák – Fenomenologie poctivosti. Předmluva (str. 9-14)

I. Texty

Jakub Marek – Pod určením duše. Interpretace dialektického pojetí lidství u S. Kierkegaarda (str. 17-35)

Parva Nietzscheana

Aleš Novák – Poznámka k jedné argumentační strategii Zarathustrových Předmluv (str. 39-40)

Aleš Novák – Péče o tělo v Nietzscheho myšlení jako metafysický obrat proti Platónovu programu péče o duši (str. 41-52)

Václav Zajíc – Nietzsche a řeč (str. 53-66)

Parva Hoelderliniana

Ladislav Benyovszky – Das Geschick: Heideggerovo myšlení „dějin“ (str. 69-79)

Aleš Novák – Básník v čase nouze (str. 81-90)

Aleš Novák – Hanebné roucho a plamenný duch (str. 91-95)

Parva logico-mathematica

Tomáš Holeček – O povaze rovnic a povaha inference (str. 99-119)

Tomáš Holeček – O pravdě v logické analýze (str. 121-133)

Aleš Novák – Zamyšlení nad hlavní myšlenkou Wittgensteinova Tractatus logico-philosophicus (str. 135-139)

Tomáš Holeček – Poznámky k Zamyšlení nad hlavní myšlenkou Wittgensteinova Tractatus logico-philosophicus (str. 141-142)

Jaroslav Novotný – Meze fundamentální ontologie jako fenomenologie smyslu (str. 143-153)

II. Varia

Aleš Novák – Zpráva o vzniku a činnosti univerzitního centra excelence „Centrum fenomenologického výzkumu“ při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (str. 157-163)

Knižní tipy. Sestavil Aleš Novák

Maurice Merleau-Ponty, Primát vnímání, Praha 2011

Martin Nitsche, Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii, Praha 2012

Václav Zajíc, Čas lidského života v Nietzscheho druhé Nečasové úvaze, Praha 2012

Hynek Tippelt, Jindy, jinde a jinak. Filosofie a změna paradigmatu očima psychoanalýzy, Praha 2012

Aleš Novák, Zázračná věda. Filosofie René Descartesa 1618–1620, Praha 2012

Ročenku II/2012 lze zakoupit přímo na stránkách spol. Kosmas na odkazu: http://www.kosmas.cz/knihy/179156/rocenka-pro-filosofii-a-fenomenologicky-vyzkum-2012/

Třetí ročník Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum měl opět tři hlavní bloky: První se věnoval myšlení Edmunda Husserla, druhý tematizoval „limity transcendence“ a ve třetím byly představeny dílčí studie k filosofické antropologii, filosofii logiky a kunsthistorii.

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum III/2013, Praha: Togga, 2013. 243 str. ISBN 978-80-7476-036-5.

Obsah čísla III/2013:

Aleš Novák – Předmluva (str. 9-11)

I. Parva Husserliana

Aleš Novák – Husserlova fenomenologická alternativa k filosofickému naturalismu. Dílčí komentář k úvodu spisu „Filosofie jako přísná věda“ (str. 15-42)

Richard Zika – Subjekt novověké přírodní vědy v Husserlových „Idejích II“ (str. 43-48)

Taťána Petříčková – Problém bezprostřední autoafekce u Edmunda Husserla (str. 49-60)

II. Limity transcendence
Nicol Svárovská – Svět ticha. Transcendence v díle Maxe Picarda (str. 63-96)

Petra Táboříková – Transcendence v rané filosofii Egona Bondyho (str. 97-114)

Radek Suchý – Transdescendence do Nicoty ve filosofii Zen-buddhismu (str. 115-136)

III. Varia
Václav Zajíc – Inkarnovaný duch, teoretický subjekt a rozumějící pobyt. Příspěvek k filosofické antropologii (str. 139-204)

Josef Matoušek – Nevolnost. Zpřístupnění nicoty jako konstitutivní prvek mezního stavu lidské existence (str. 205-212)

Tomáš Holeček – O úloze pravidel v analýze (str. 213-226)

Ondřej Váša – Bludní Holanďané německé kunsthistorie (str. 227-241)

Ročenku III/2013 lze zakoupit přímo na stránkách spol. Kosmas na odkazu:

http://www.kosmas.cz/knihy/190174/rocenka-pro-filosofii-a-fenomenologicky-vyzkum-2013/

Čtvrtý ročník Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum měl opět tři oddíly a za své vůdčí téma vyrovnání se s faktem zveřejnění kontraverzních „černých sešitů“ (něm. Schwarze Hefte) z pozůstalosti Martina Heideggera, na základě kterého se celosvětově rozhořela diskuse ohledně případného antisemitismu, rasismu či fašismu zmíněného autora. Čestným hostem čtvrtého svazku je dlouholetý vydavatel sebraných spisů Martina Heideggera, emeritní profesor Friedrich-Wilhelm von Herrmann, který speciálně pro naši Ročenku poskytl doposud nepublikovaný text, který je uvedením do četby Heideggerova spisu Beiträge zu Philosophie (Vom Ereignis). Na to navazuje Ladislav Benyovszky studií o tématu „posledního Boha“ (něm. der letzte Gott), které je v rámci uvedených „Beiträge“ závěrečnou částí neboli „fugou“, a proto mu pravděpodobně náleží hlavní pozornost při jejich výkladu a pochopení. V theologickém duchu navazuje a první oddíl uzavírá studie Jany Kružíkové na téma vztahu fenomenologie a theologie v ranějším díle M. Heideggera. Druhý oddíl čtvrtého svazku Ročenky obsahuje tři studie Jakuba Šenovského věnované myšlení kardinála Mikuláše Kusánského. Ve třetím oddílu Ročenky se v různých kontextech diskutuje dílo současného belgického fenomenologa Marca Richira: Nejprve Taťána Petříčková ve své studii k „Paradoxu herce“ sleduje motiv mimésis v diskusi mezi Platónem a Marcem Richirem. Konečně studie Ondřeje Váši zmíní Richira v rámci sledování užití geologických metafor v německé kunsthistorii 19. a 20. století, čímž navazuje na svou předchozí studii publikovanou ve třetím svazku Ročenky z roku 2013.

Svazek IV/2014 je poslední, který vychází péčí Aleše Nováka.

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014, Praha: Togga, 2014. 189 str. ISBN 978-80-7476-061-7.

Obsah čísla IV/2014:

Aleš Novák – Živá fenomenologie. Předmluva (str. 9-11)

I. Ve věci Heidegger

Friedrich-Wilhelm von Herrmann – Kein systematischer Baustein des Denkens – philosophisch belanglos / Žádná systematická součást myšlení – filosoficky irelevantní
(str. 14-17)

Aleš Novák – Filosof a jeho stín: K Heideggerovým »Schwarze Hefte« (1931–1938) / Der Philosoph und sein Schatten: Zu Heideggers »Schwarzen Heften« (1931 – 1938) (str. 19-59)

Friedrich-Wilhelm von Herrmann – Heideggers »Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)« und die Stellung der Metaphysik / Heideggerovy »Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)« a pozice metafysiky (str. 60-81)

Ladislav Benyovszky – Poznámka k otázce „posledního boha“ (str. 83-97)

Jana Kružíková – Charakter, vznik a role vědeckých a teologických „základních pojmů“ v Heideggerových raných spisech (str. 99-109)

II. Ve věci Cusanus

Jakub Šenovský – Absolutno, moudrost a překonání zásady sporu v Idiota de sapientia Mikuláše Kusánského (str. 113-124)

Jakub Šenovský – Intelektuální transcendence Mikuláše Kusánského (str. 125-139)

Jakub Šenovský – Metafysické předpoklady empirického projektu Mikuláše Kusánského v Idiota de staticis experimentis (str. 141-152)

III. Varia

Taťána Petříčková – K povaze mimésis u Marca Richira. Poznámky k paradoxu herce (str. 155-167)

Ondřej Váša – Seismografové. Geologická představivost v díle Jacoba Burckhardta a Abyho M. Warburga (str. 169-186)

Ročenku IV/2014 lze zakoupit přímo na stránkách spol. Kosmas.

Jádrem pátého svazku Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum (2015), kterou editorsky převzal Ladislav Benyovszky, je reflexe prof. Kennetha Maly nad problematikou Heideggerových Beiträge zur Philosophie (Vem Ereignis) (1936/38). Reflexe však nesleduje jen základní obsahové problémy tohoto dnes již slavného torza. Vzhledem k tomu, že prof. Maly je překladatelem tohoto díla do angličtiny, reflexe seznamuje i s nelehkými problémy překladatelskými. Studie jsou věnovány fenomenologii architektury: Marie Pětová zkoumá hlouběji a aktuálněji, než je obvyklé, Heideggerův koncept souvislosti bydlení (Wohnen) a stavění (Bauen) a Jiří Tourek podává komplexnější pohled na dílo Norberga Schulze, jehož teorii známe zpravidla jen v podobě zachycené knihou Genius loci. Letošní Ročenku uzavírá soubor statí (J. Kružík, L. Benyovszky, T. Holeček, V. Jílek, O. Váša) spjatých s problematikou vztahu řeči a básnického, resp. uměleckého díla.

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum V/2015, k vydání připravil Ladislav Benyovszky, Praha: Togga 2015. 182 str. ISBN 978-80-7476-096-9.

Ročenku V/2015 lze zakoupit přímo na tomto odkazu.