Výsledky Centra

*

19. června přednesl Martin Vrabec od 18:30 přednášku v rámci semináře Společnosti pro filosofickou antropologii na téma Schellingovo „antropologické schéma“. Příspěvek se věnoval Schellingově antropologické analýze pocházející z jeho středního myslitelského období, v níž sleduje celkovou skladbu lidského ducha, jeho jednotlivé schopnosti a jejich vzájemné vztahy. Ukázalo se, v jakém smyslu je podle Schellinga bytostným charakterem lidského ducha žádostivost, proč k naší mysli neodlučitelně patří melancholická touha a v jakém smyslu je jeho nikdy ne zcela překonaným základem šílenství.

*

5. června 2018 pronesl Jan Frei z Archivu Jana Patočky v rámci semináře Společnosti pro filosofickou antropologii přednášku na téma Existence jako stálé rozhodování? K filosofii Heinricha Bartha.

Anotace: Poněkud ve stínu hlavních představitelů filosofie existence rozvíjel její specifickou variantu také švýcarský filosof Heinrich Barth (1890-1965). Přednáška představí její hlavní pojmy – rozhodování, existenciální poznání, existenciální pravdu, kontingenci a některé další – a naznačí jejich přínos pro výklad lidské existence i jejich meze.

Zde je odkaz na záznam přednášky na kanálu SFA na YouTube.

*

22. května 2018 pokračoval pravidelný podvečerní seminář Společnosti pro filosofickou antropologii přednáškou doc. Jiřího Hoblíka s názvem Starozákonní antropologie.

Anotace: Příspevěk sledoval příběh o stvoření člověka jako základní doklad biblické antropologie, vztah jedince a společnosti, jakým způsobem filosofický pojem subjektu zpřístupňuje sebepochopení člověka mimo filosofii, dějinnost myšlení o lidském světě a étos a etiku v hebrejském podání.

Zde je audiovizuální záznam přednášky.

*

Společnost pro filosofickou antropologii uspořádala ve dnech 4. – 5. května 2018 konferenci Dvě století Karla Marxe u příležitosti 200. výročí jeho narození.

Program

Petr Kužel (Flú AV ČR) – Marxova filosofie a její kritická funkce

Jan Bierhanzl (FHS UK/Flú AV ČR) – Marxova ontologie smyslového

Michael Hauser (PedF UK/Flú AV ČR) – Marxovo neidentické pojetí přírody. Jak nebýt ani přírodním deterministou, ani kulturním konstruktivistou

Martin Kolář (FUD UJEP) –Inverzemarxistické teorie nadstavby v estetice Karla Kosíka

Jakub Chavalka (FHS UK) – Marxovo pojetí proletariátu jakožto rodové bytosti a Feuerbachovo pojetí „revoluce“

David Rybák (PedF UK) – Jaké vědomí ví o produkci vědomí?

Aleš Novák (FHS UK) – Marxovo místo v Heideggerových dějinách bytí. Myšlenkový experiment

Na tomto odkazu je kanál SFA na YouTube se záznamy přednášek.

*

V roce 2018 jsme si připomněli 80. výročí skonu Edmunda Husserla, zakladatele fenomenologické filosofie a našeho světoznámého krajana. Je tak příležitost zvážit Husserlovo dědictví a případnou „aktualitu“ fenomenologicky založené a zaměřené filosofie. Na jednodenním workshopu s názvem „Husserlovo dědictví“, který dne 27. dubna 2018, tzn. přesně v den Husserlova skonu, uspořádalo Centrum fenomenologického výzkumu společně se Společností pro filosofickou antropologii, vystoupili Ivan Blecha, Hynek Janoušek, David Rybák, Václav Zajíc, Josef Matoušek a Aleš Novák. Program byl následující:

Hynek Janoušek, Flú AV ČR – Zrod Husserlova pojmu intencionality

Václav Zajíc, Společnost pro filosofickou antropologii – Husserl mezi počitkem a naladěním

Ivan Blecha, FF UPOL – Goodmanova teorie zobrazení a fenomenologie

Josef Matoušek, FHS UK – Lévinas, Sartre a limity intencionality. První kritická rozvinutí Husserlovy fenomenologie ve Francii

David Rybák, PedF UK – Žitý svět a universum

Aleš Novák, FHS UK – Vědecká filosofie, světový názor a „Tiefsinn“: tři podoby filosofie v Husserlově článku Filosofie jako přísná věda

*

Na pozvání Centra fenomenologického výzkumu a Společnosti pro filosofickou antropologii  zavítal ve dnech 24. a 25. dubna 2018 do Prahy německý filosof Peter Trawny (Bergische Universität Wuppertal) a pronesl dvě přednášky v rámci semináře Společnosti pro filosofickou antropologii.

První přednáška 24. dubna byla věnována 200. jubileu narození Karla Marxe, a to konkrétně Marxovu pojetí revoluce, pod názvem Das Unerträgliche oder Marx und die Revolution (Nesnesitelné, čili Marx o revoluci).

Ve druhé přednášce 25. dubna pak v přednášce pod názvem Eine neue Heidegger-Lektüre (Nový způsob četby Martina Heideggera) představil svou novou metodu četby a interpretace textů Martina Heideggera, jež ho vedla k závěrům prezentovaným v kontroverzní knize Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung.

*

Dalším hostem semináře Společnosti pro filosofickou antropologii byl dne 10. dubna 2018 doc. Zdeněk Kratochvíl s přednáškou s názvem:

Archaické a klasické (Obecná dichotomie v myšlení i umění na příkladech z raných a pozdních presokratiků i na sochařství a vázovém malířství)

Prezentace k přednášce je ke stažení na tomto odkazu.

*

Dalším hostem semináře Společnosti pro filosofickou antropologii byl dne 20. března 2018 Václav Zajíc, který pronesl přednášku s názvem:

ČÍM JE VE FILOSOFII NÁZOR A PROČ BY NÁS TO MĚLO ZAJÍMAT

Anotace: Protože žijeme v době, která z tzv. vlastního názoru učinila kritérium toho, jak se věci mají, a protože se veřejná diskuze stala bezvýsledným soupeřením protivných názorů, pokusím se zamyslet se nad tím, co to vůbec názor je. Vyjdu přitom z fenoménu názoru, jak se utvářel v sofistické recepci eleatismu, a pokusím se dopídit jeho úlohy při samotném utváření filosofie. Protože je to právě názor, kolem něhož se soustřeďují motivy pravdy, možné nepravdy a konečně i otázka po individualitě. Spíše než zamyšlením nad naší současností, které si dovoluji vyhradit žurnalistům, bude můj příspěvek filosofickou reflexí jednoho z témat, jež se v různých podobách objevuje napříč celou historií filosofie, kterou i zásadním způsobem utvářelo. To se pokusím zachytit především na sporu o možnost nepravdivé výpovědi a na reflexi jeho ontologického pozadí, tedy na pozadí sporu o smysluplnost pravdivé a nepravdivé řeči, jenž je zároveň sporem mezi lidskou individualitou a anonymním kritériem pravdivosti.

*

Dalším hostem semináře Společnosti pro filosofickou antropologii byl dne 6. března 2018 Josef Kružík, který pronesl přednášku na téma Raptus v Paradiso XXXIII Dantovy Božské komedie.

Anotace: Přednáška se zaměří na závěrečnou vizi Dantovy Božské komedie (Par. XXXIII, 106-145) s ohledem na to, co je v komentářích většinou opomíjeno: jednak na její souvislost se scholastickým konceptem vytržení (raptus) a dále pak na detailní artikulaci dané vize prostřednictvím geometrických obrazů. Na závěr se pokusí předvést, jak daná vize představuje jednak vyvrcholení celého díla, ale zároveň též jeho počátek a příčinu.

*

Dalším hostem semináře Společnosti pro filosofickou antropologii byl Jakub Sirovátka, jenž vystoupil 20. února 2018 s přednáškou Náboženství jako „nutný doplněk“ etiky Im. Kanta.

Anotace: Kantova konečná pozice ohledně vztahu etiky a náboženství zní: etika žádné náboženství nepředpokládá, ale nutně k němu vede. Tématem přednášky bude především otázka, jakou roli hraje náboženství v Kantově eticko-praktické systematice se zaměřením na subjektivní etickou motivaci člověka.

*

6. února 2018 vystoupil v rámci otevřeného semináře Společnosti pro filosofickou antropologii Mgr. Jakub Marek, Ph.D. s příspěvkem na nietzschovské téma pod titulem „Střezte se filosofů, již přinášejí dary“.

*

16. ledna 2018 byla zahájena řada pravidelných podvečerních seminářů Společnosti pro filosofickou antropologii. Všem zájemcům otevřený seminář se koná od 18:30 v místnosti C008 v sídle Společnosti pro filosofickou antropologii na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, jež je dislokována na FTVS UK, José Martího 6, Praha 6 – Veleslavín. Obsahem prvních čtyř seminářů pod vedením Jakuba Chavalky a Václava Zajíce byla  četba a diskuse spisu Ludwiga Feuerbacha Podstata křesťanství.

*

Přednáška Francesca Alfieriho o Heidegerových soukromých zápisnících ve světle nepublikované korespondence s jeho bratrem Fritzem Heideggerem.

Centrum fenomenologického výzkumu a Společnost pro filosofickou antropologii uspořádaly přednášku „Die Schwarze Hefte unter Berücksichtigung der neuen Erkenntnisse aus dem Briefwechsel zwischen Martin und Fritz Heidegger“ Francesca Alfieriho, který působí na Papežské lateránské univerzitě ve Vatikáně.

Přednáška proběhnla 28. listopadu 2017 na Fakultě humanitních studií UK (U Kříže 8, Praha 5).

Fotografie z přednášky jsou na tomto odkazu facebookové prezentace Společnosti pro filosofickou antropologii.

Profesor Alfieri vydal společně s profesorem Friedrichem-Wilhelmem von Herrmannem knihu s názvem „Martin Heidegger. La verità sui Quaderni neri. Brescia: Morcelliana 2016“, jejíž německá verze vychází v červnu 2017 v nakladatelství Duncker & Humblot (Berlín).

Zde můžete sledovat YouTube kanál Francesco Alfieriho: https://www.youtube.com/user/clioft

Francesco Alfieri, profesor filosofie na Pontificia Universitas Lateranensis, poskytl rozhovor na téma kontroverze týkající se nepravdivého obvinění Martina Heideggera z antisemitismu v následnosti na vydání jeho tzv. Černých sešitů, a především v souvislosti s tendenčně (des)interpretující knihou Petera Trawnyho „Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung“.

*

Seminář k Heideggerovým „Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)“ – Aleš Novák

Když v roce 2014 vyšly z Heideggerovy pozůstalosti jeho osobní zápisníky označované jako tzv. Černé sešity, rozpoutala se debata o Heideggerově údajném antisemitismu, která šla tak daleko, že „antisemitismus“ měl údajně představovat „systematický stavební prvek“ Heideggerovy filosofie, především pak jeho „myšlení z hlediska dějin Bytí“ (něm. Seynsgeschichte), které poprvé systematicky rozvíjí spis „Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)“ z let 1936-38. Je otázka, jak spolu opravdu souvisí ryze osobní úvahy a systematicky budované filosofické dílo? Osobní úvahy však pronáší Heidegger v kontextu své myslitelské cesty otázky pravdy bytí, jež nejpozději od roku 1936 nabírá nový směr v podobě zmíněného „myšlení z hlediska dějin Bytí“, takže není akceptovatelné vytrhovat jednotlivé věty – ať s jakýmkoli eventuálně kontroverzním obsahem – z patřičného kontextu věcného i dobového. Heideggerův spis „Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)“ zahajuje vskutku novou etapu na jeho myslitelské cestě, která se nazývá „myšlení z hlediska dějin Bytí“ a je v tuzemském kontextu prakticky neznámá a nesledovaná.

V kontextu Heideggerova myšlení se jedná o druhé hlavní dílo, bez kterého je prakticky celá jeho tzv. pozdní filosofie nesrozumitelná a bez kterého nejsou korektně srozumitelné ani pasáže obsažené v tzv. Černých sešitech. Známost obsahu tohoto spisu je v tuzemsku prakticky nulová, a tak přednáška je pionýrský počin seznamující poprvé veřejnost s tímto zásadním spisem, jehož český překlad právě vzniká a bez kterého se seriózní a kompetentní bádání zabývající se Heideggerovým myšlením prostě neobejde. Přednáška, jež se pod vedením doc. Aleše Nováka koná během zimního semestru 2017/18 a následně i během letního semestru 2018 každé úterý od 15:30 na Fakultě humanitních studií UK, se věnuje pozornému a korektnímu promýšlení Heideggerových výpovědí, které úmyslně zlomyslná a jednostranně manipulativní interpretace některých současných autorů (Trawny, Di Cesare) podezřívá z antisemitismu. Kromě samotných textových pasáží z inkriminovaných Heideggerových osobních zápisníků nyní známých jako ‚Černé sešity‘ bude tedy v centru pozornosti spis „Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)„. Mělo by se ukázat, že se v Heideggerově myšlení nic takového jako ‚antisemitismus‘ nejen, že nevyskytuje, ale ani vyskytovat nemůže. Záměrem přednášky je jednak demonstrace a zácvik do poctivého filosofického řemesla a korektního nakládání s filosofickými texty, jednak střízlivé promýšlení základních aspektů Heideggerova myšlení bez pathosu, zaslepeného fanatismu, předpojatosti a dogmatismu.

*

Publikace: F.-W. von Herrmann, Pravda o myšlení Martina Heideggera (přel. Aleš Novák)

Myšlení a dílo Martina Heideggera je vystaveno opakovaným obviněním ze spolupráce s národním socialismem, ke kterému se nyní přidalo obvinění ze systematického antisemitismu, které se objevilo v souvislosti s vydáním jeho soukromých zápisníků známých pod označením „Černé sešity“. Samotné zápisníky by nevzbudily tolik pozornosti, kdyby jejich vydavatel, Peter Trawny, zároveň nepublikoval svou interpretující knihu o Heideggerovi a mýtu světového židovského spiknutí.

Není povolanější autor než Friedrich-Wilhelm von Herrmann, jenž byl po čtyři poslední roky Heideggerova života jeho osobním tajemníkem a filosof ho pověřil vydáváním svého souborného díla, který dokáže jednoznačně vyvrátit a odmítnout Trawnyho lživá a falešná tvrzení, aniž by prováděl apologii samotného Heideggera. Von Herrmannova reakce na lživá obvinění mají formu přehledného, systematického výkladu geneze Heideggerova myšlení, a potud může jeho krátká kniha sloužit jako vynikající uvedení do celkového kontextu myšlení a díla Martina Heideggera, který – i když nemusí být každému čtenáři sympatický buď jako člověk, nebo jako myslitel – přesto zůstane jedním z největších filosofů 20. století.

F.-W. von Herrmann, Pravda o myšlení Martina Heideggera, sestavil a přeložil Aleš Novák, Praha: Togga 2017, 111 str.

*

Slovenské filosofické sdružení při Slovenské akademii věd uspořádalo mezinárodní kongres na téma Pravda: teoretické a praktické aspekty. Bližší znění, pozvánka a praktické informace jsou níže na uvedeném odkazu.

http://www.sfz.sk/?q=content/mk-sfz-2017

Fotogalerie je k nahlédnutí na tomto odkazu.

*

Dne 17. října 2017 se uskutečnil na Katedře filosofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice jednodenní workshop na téma Nietzschův Zarathustra: Ctnost, která obdarovává s následujícím programem:

Kateřina Sváčková: Zarathustrův poslední hřích
Tomáš Houdek: Samota, osamělost a touha obdarovávat
Jakub Chavalka: Je nebezpečné býti dědicem
Ondřej Sikora: Ctnost jako bytí v dialogu
Václav Zajíc: „Ty veliká hvězdo! Čím bylo by tvé štěstí, kdybys neměla
těch, kterým svítíš!“
Jakub Šenovský: Nietzsche a Akvinský. Otázka resentimentu
v Theologické sumě
Jakub Sirovátka: „Ctnost, která obdarovává“ ve světle etiky Nicolaie Hartmanna
Aleš Prázný: Milující nepřítel – k pedagogickým motivům Zarathustry

Výsledky za rok 2016:

Benyovszky, Ladislav – organizace mezioborového pokračování odborného kolokvia Slovo a tvar 2: o vztahu slovesného a výtvarného díla, které se uskutečnilo 28. června 2016 v Lipnici nad Sázavou – obci, v níž od roku 1921 až do své smrti v roce 1923 žil a tvořil význačný český spisovatel Jaroslav Hašek. Na filosoficky laděném semináři vystoupili S. Synek, J. Kružík, J. Novotný), jako i další odborníci v oblasti literární teorie V. Jílek, R. Pytlík, F. Podhajský. V místech spojených s Haškovym životem se diskutovalo zejména o vztahu filosofie a umění, o básnictví a filosofování a v neposlední řadě o významu Haškova díla.

Bierhanzl, Jan, „Uprchlík a holý život“. Přijato v recenzním řízení, vyjde ve Filosofickém časopise 1/2017.

Bierhanzl, Jan, „L’action humaine et l’oeuvre littéraire. Levinas, Bloch et Kosík“. Přednáška na konferenci Levinas, Law and literature v Antverpách (Belgie) ve dnech 20.-22. ledna 2016.

Bierhanzl, Jan, „Lidská práce a umělecké dílo. Lévinas a marxismus“. Přednáška na konferenci Filozofická antropologia namiesto metafyziky konania (Modra, Slovensko) ve dnech 13.-15. dubna 2016.

Bierhanzl, Jan, „L’enfant et le temps. Levinas et les freres Dardenne“. Přednáška v rámci letní univerzity Université d´été de l´Association Jan Hus – L´enfant (Kokošovce, Slovensko) ve dnech 28. 6. – 1. 7. 2016.

Bierhanzl, Jan, editorská činnost:  Ostium. časopis pre humanitné vedy 3/2016. Le reve. 128 str. ISSN: 1336-942X. Speciální číslo časopisu vychází zároveň elektronicky a zároveň jako kniha. Odkaz na plný text: http://www.ostium.sk/sk/32016-2/

Hanyš, Milan, Apoštol filosofů. Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii (Togga, Praha 2014): Publikace byla oceněna v Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2016.

Hanyš, Milan, „Občanská neposlušnost v myšlení Hannah Arendtové“, in: Filosofický časopis, ročník 64, 2016/1, s. 59-74.

Hanyš, Milan, „Monoteismus, násilí a náboženská nesnášenlivost: Poznámky k tezím Jana Assmanna“, in: Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga 2016, s. 331-357.

Hanyš, Milan, – Arnason, J. P., „Úvod: Monoteismus, násilí a náboženská nesnášenlivost: Poznámky k tezím Jana Assmanna“, in: Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga 2016, s. 7-20.

Hanyš, M. – Arnason, J. P. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga 2016.

Hanyš, Milan, přednáška Civil Disobedience and Whistleblowing in the Political Thought of Hannah Arendt v rámci konference Ethics and Politics: China vs. the West (Praha) ve dnech 13. – 14. května 2016.

Hanyš, Milan, přednáška Whistleblowing and Civil Disobedience from Hannah Arendt’s viewpoint v rámci konference VII. Braga Meeting on Ethics and Political Philosophy na University of Minho v Portugalsku ve dnech 15.-16. června 2016. (Webové stránky konference: http://meetingsethicspoliticalphil.weebly.com/)

Hanyš, Milan, „Radikální a banální zlo“, in: Filosofický časopis, 2017 (přijato v recenzním řízení k publikaci 20. 12. 2016).

Kružíková, Jana, „Základní pojmy, zpředmětnění a matematizace – milníky Heideggerova pojetí vědy“, in: Filosofický časopis, ročník 64, 2016/3, s. 349-365.

Kružíková, Jana, „Jak vzniká podle Heideggerových raných spisů věda?“, in: Filosofický časopis (v tisku pro rok 2016).

Marek, Jakub, Leporello. Smrtelnost, práce a nepřirozenost člověka, Praha: Togga 2015, 286 s.

Marek, Jakub, „Kierkegaardova apolitická politika aneb jak odevzdat císařovo císaři a Boží Bohu“, in Filozofia č.4/71, 2016, ss. 270-281.

Marek, Jakub – Matějčková, Tereza, „Podoby Hegelovy filosofie v českém myšlení od 19. století po současnost“. Text vyjde polsky v rámci souborné práce k recepci Hegela v slovanských zemích, 45 ns.

Marek, Jakub, přednáška k pojmu žádosti v Hegelově Fenomenologii ducha v rámci mezinárodní konference Hegel Kongres 2016 v Bochumi.

Marek, Jakub – organizace semináře „Obrazy člověka v evropské tradici“ v rámci programu Specifického vysokoškolského výzkumu, jehož se účastní ve dvou skupinách studenti doktorských programů filosofického zaměření FHS UK a magisterských programů Obecné antropologie a Německé a francouzské filosofie. Výsledkem projektu bude v roce 2017 kolektivní publikace založená na samostatných studentských badatelských projektech.

Marek, Jakub – organizace semináře a veřejné přednášky dr. Milana Petkaniče z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava v rámci programu „Obrazy člověka v evropské tradici“ na FHS UK.

Marek, Jakub – vyžádaná přednáška na téma „Nemožné křesťanství. Kierkegaardova de-konstrukce křesťanského ideálu“ na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (Slovensko) ve spolupráci se slovenskými kolegy dr. Milanem Petkaničem a doc. Peterem Šajdou.

Novák, Aleš – vyžádaná přednáška na téma „Filosofie smíru“ na katedře filosofie Univerzity Pardubice dne 18. května 2016.

Novotný, Karel, Relevance subjektivity. Tělo a duše z hlediska fenomenologie afektivity. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart 2016, 200 s.

Novotný, Karel, „Renversements de l’intentionnalité. Subjectivité de l’apparaître mise en question par Jean-Luc Marion“, in: Discipline filosofiche XXV (2015), 2, p. 217-229.

Novotný, Karel, „Ke vztahu subjektivity a tělesnosti u Husserla“, in: Jan Frei, Ondřej Švec et al., Překonávání subjektivismu ve fenomenologii, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, p. 153-170.

Novotný, Karel, „Leib-Körper als Kern und Grenze der Subjektivität“, in: C. Nielsen, K. Novotný, Th. Nenon (Hrsg.), Kontexte des Leiblichen, Traugott Bautz, Nordhausen 2015, S. 71-96.

Novotný, Karel, „Subjectivity and Embodiment in the Event od Appearing in Edmund Husserl“, in: Dialogue and Universalism XXVI (2016), No. 3/2016, p. 169-181.

Novotný, Karel, „Corps et affectivité dans Autrement qu’être ou au-délà de l’essence. Transformations des concepts de la matérialité du corps“, in: Relire Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, éd. par D. Cohen-Levinas et A. Schnell, Vrin, Paris 2016, p. 125-136.

Novotný, Karel, „Europe, Post-Europe and Eurocentrism“, in: Thinking After Europe. Jan Patocka and Politics, edited by F. Tava and D. Meacham, Rowman & Littlefield International Ltd., London 2016, p. 301-314.

Nielsen, C. – Novotný, K. – Nenon, Th. (Hrsg.), Kontexte des Leiblichen, Traugott Bautz, Nordhausen 2015, 579 S.

Novotný, Karel – přednáška „Donation et essence de l’apparaître. Le concept de la phénoménalité chez Jan Patočka et Michel Henry“ v rámci kolokvia „Descartes et la phénoménologie“, colloque international organisé par Dominique Pradelle (Université Paris-Sorbonne/Archives Husserl de Paris), Camille Riquier (Institut Catholique de Paris), Wojciech Starzyński (Académie Polonaise des Sciences, Varsovie), February 3 – 5, 2017.

Novotný, Karel – přednáška „L’humain et le non humain. Les critiques lévinassiennes de Heidegger“ v rámci přednáškového cyklu „Heidegger, Brief über den Humanismus (1946) / Levinas, Humanisme de l’autre homme (1972). Lectures croisées“. Journée d’étude organisée par les Archives Husserl de Paris (UMR 8547 du CNRS / ENS) et le Collège des Études juives et de philosophie contemporaine – Centre Emmanuel Levinas (Responsables : Danielle Cohen-Levinas et Christian Sommer) February 13, 2016 at the École Normale Supérieure Paris.

Novotný, Karel – přednášky na téma „Nouvelles conceptions de la phénoménalité“ v rámci Seminari del dottorato in “Human Sciences – Curriculum in Filosofia, Storia della Filosofia e Scienze umane” of the University of Macerata in Italy. April 21 and 22, 2016.

Novotný, Karel – přednáška „Un moment « dissident » dans la philosophie phénoménologique de l’histoire de Patočka“ v rámci kolokvia „Phénoménologie et historicité“, colloque international organise par les Archives Husserl de Paris (ENS/CNRS, resp. Dominique Pradelle) – Marie Curie Actions (projet PHENINST, resp. Roberto Terzi), June, 1-3, 2016.

Novotný, Karel – přednáška „L’humain et le non humain. Les critiques lévinassiennes de Heidegger“ v rámci konference „Umani e oltre. La categoria di ‚Umanismo‘ e il pensiero europeo“, international conference at the University of Padua. September 20 and 21, 2016.

Novotný, Karel – přednáška „Subjektivität als Öffnung für und durch die Welt“ v rámci grantové konference „Life and Environment in the Philosophy of Jan Patocka“, Academic Conference Centre in Prague, November 2-4, 2016.

Petříčková, Taťána, APOLOGIE KLOUZAVÉHO POHYBU HRY: „STEPNÍ VLK“ HERMANNA HESSEHO. Knižní monografie přijatá k vydání v nakladatelství Herrmann & synové pro rok 2017.

Sepp, Hans Rainer, Philosophie der imaginären Dinge (Orbis Phaenomenologicus Studien, vol. 40), Würzburg: Königshausen & Neumann, 2016, 445 pp. – ISBN 978-3-8260-5944-5

Sepp, Hans Rainer, „Im Kreuz der Blicke. Jean-Luc Marions Phänomenologie des Ikonischen“, in: Christoph Böhr (ed.), Die Verfassung der Freiheit und das Sinnbild des Kreuzes. Das Symbol, seine Anthropologie und die Kultur des säkularen Staates (Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, vol. 7), Wiesbaden: Springer, 2016, pp. 165-184. – ISBN 978-3-658-11197-7

Sepp, Hans Rainer, „Autoporträt – Die Suche nach dem Selbst“, in: Barbara Kuhn (ed.): Selbst-Bild und Selbst-Bilder. Autoporträt und Zeit in Literatur, Kunst und Philosophie, Paderborn: Wilhelm Fink, 2016, pp. 23-39. – ISBN 978-3-7705-5936-7

Sepp, Hans Rainer, „Der Gast als Symbol“, in: Burkhard Liebsch, Michael Staudigl, and Philipp Stoellger (eds.): Perspektiven europäischer Gastlichkeit. Geschichte – Kulturelle Praktiken – Kritik, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2016, pp. 426-449. – ISBN 978-3-95832-070-3

Sepp, Hans Rainer, „Was ist das Selbst? Zugänge zu einem Unzugänglichen“, in: Filip Gurjanov (ed.): Unzugänglichkeit des Selbst. Philosophische Perspektiven auf die Subjektivität (libri virides, vol. 30), pp. 11-18, Nordhausen: Traugott Bautz, 2016. – ISBN 978-3-95948-213-4 (paperback), ISBN 978-3-95948-214-1 (hardcover)

Sepp, Hans Rainer, „Kamera und Leib: Film in statu nascendi“, in: Studia Phaenomenologica XVI (2016) pp. 91-109. – ISBN 978-606-697-034-1

Sepp, Hans Rainer, „Planos para una filosofía oikológica“, in: Ideas. Revista de filosofía moderna y contemporánea, 4 (2016), pp. 10-33, transl. Andrés Osswald. – ISSN 2451-6910

Sepp, Hans Rainer, „‚Schöpfung des Geistes in die wolkenhafte Materie der Empfindung.’ Schelers Theorie von der Sublimierung des Lebens“, in: Guido Cusinato (ed.): Max Scheler and the Emotional Turn (Thaumàzein. Rivista di Filosofia, vol. 3 [2015]), pp. 577-592. – ISSN 2284-2918 – http://rivista.thaumazein.it | http://dx.doi.org/10.13136/thau.v3i0

Synek, Stanislav, „Obecnost morálního soudu u Davida Humea“ – přijat k publikaci ve Filosofickém časopise 2/2017.

Synek, Stanislav, „Platónovo podobenství o jeskyni“ – podán do Filosofického časopisu, čeká na přidělení recenzentů.

Synek, Stanislav – přednáška na téma „FRONÉSIS a dobrý život v kontextech etiky a biologie“ přednesená na konferenci „Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii“, která se uskutečnila 5. 4. 2016 na Filosofické fakultě Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (viz http://kfil.ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/48/).

Synek, Stanislav – příspěvek „Platónovo podobenství o jeskyni“ přednesený na odborném kolokviu „Slovo a tvar 2: o vztahu slovesného a výtvarného díla“, které se uskutečnilo 28. června 2016 v Lipnici nad Sázavou.

Synek, Stanislav – příspěvek na téma „Aristotle on Living Good“ na konferenci „Ethics and Politics: China vs. the West“, která se uskutečnila ve Vile Lanna ve dnech 13.-14. 5. Odkaz zde: http://www.fhs.cuni.cz/europhilosophie/?p=884.

Tourek, Jiří, „Notes on Early Architectural Phenomenology of Christian Norberg-Schulz“. Eds. A. V. Zacharová – S. V. Malceva – E. J. Stanjukovič-Denisová. St. Peterburg 2016, s. 751-754.

Tourek, Jiří, překlad odborného článku „John Hejduk, Plochost hloubky“ (orig. The Flatness of Depth), in: Stavba 2/2016.

Tourek, Jiří, překlad odborného článku „Peter Eisenman, K porozumění formě v architektuře“ (orig. Toward an understanding of Form in Architecture), in: Stavba 4/2015.

Tourek, Jiří, překlad odborného článku „Jesse Reiser a Nanako Umemoto, Atlas nové tektoniky“ (orig. Atlas of Novel Tectonic), in: Stavba 1/2015.

Tourek, Jiří, překlad odborného článku „Santiago Calatrava, Santiago Calatrava – rozhovory se studenty“ (orig. Santiago Calatrava. Conversations with students), in: Stavba 4/2014.

Tourek, Jiří, překlad odborného článku „Robert A. M. Stern, Nové směry v moderní americké architektuře“ (New Directions in Modern American Architecture), in: Stavba 1/2014.

Tourek, Jiří, překlad odborného článku „Peter Eisenman, Digitální kódovač – od indexu ke kodexu“ (orig. Digital Scrambler. From index to codex), in: Stavba 1/2012.

Vrabec, Martin, „Verfügt das absolute Ich aus der ‚Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre‘ über ein Selbstbewusstsein?“, in: Fichte-Studien 42Bild, Selbstbewusstsein, Einbildung, A. Schnell, J. Kuneš (Hrsg.), Brill/Rodopi, Leiden/Boston 2016, s. 95‒105.

Vrabec, Martin, „Fichtes ‚pragmatische Geschichte‘ und Hegels ‚Phänomenologie des Geistes‘“, in: Fichte-Studien 43Fichte und seine Zeit. Kontext, Konfrontationen, Rezeptionen, M. V. d’Alfonso, C. De Pascale, E. Fuchs, M. Ivaldo (eds.), Brill/Rodopi, Leiden/Boston 2016, s. 225‒238.

Vrabec, Martin, „Schulzes Konzeption der unmittelbaren Erkenntnis und Hegels Kritik“, in: M. Bondeli, J. Chotaš, K. Vieweg (Hrsg.), Krankheit des Zeitalters oder heilsame Provokation? Skeptizismus in der nachkantischen Philosophie, Wilhelm Fink, Padeborn 2016, s. 79‒91.

Vrabec, Martin – překlad: Deleuze, G., Spinoza. Praktická filosofie, OIKOYMENH, Praha 2016.

Vrabec, Martin – překlad: Malebranche, N., O hledání pravdy, 1. díl, Praha: Togga 2017 (v přípravě).

Výsledky za rok 2015:

Benyovszky, Ladislav, Světasvit, Praha: Togga 2015. 174 str. ISBN 978-80-7476-088-4. Knihu lze zakoupit na tomto odkazu.

Benyovszky, Ladislav, „Květina úst (Die Blume des Mundes): Poznámka k jednomu z problémů pozdního Heideggerova výzkumu řeči“, in: Benyovszky, L. (ed)., Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 5/2015, Praha: Togga 2015.

Benyovszky, Ladislav – organizace mezioborového odborného kolokvia Slovo a tvar: o vztahu slovesného a výtvarného díla v Lipnici nad Sázavou ve dnech 22. – 23. 6. 2015.

Benyovszky, L. – Novotný, J. – Pětová, M., Tři studie k problému naladění ve filosofii Martina Heideggera. Praha: Togga 2014. 162 s. ISBN 978-80-7476-077-8. Knihu lze zakoupit na tomto odkazu.

Bierhanzl, Jan, „Etika a politika těla. Pokus o foucaultovskou četbu Levinase“, in: Filozofia 9/2015, s. 770-777.

Bierhanzl, Jan – přednáška „Dream and Action. Bloch, Heidegger and Levinas“ na konferenci Horizons beyond borders. Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe, Budapest 17.-19. 6. 2015, kterou uspořádal Institute of Philosophy, Hungarian Academy of Sciences.

Bierhanzl, Jan – přednáška „Etika a politika zranitelnosti“ na konferenci Ambivalentná socialita Medzi progresom a patológiou modernej spoločnosti, Modra, Slovensko ve dnech 23.-24. 4. 2015.

Bierhanzl, Jan – přednáška „L’ŒUVRE, LE TEMPS ET LA MORT. Kosík et Levinas“ na konferenci Phénoménologie et marxisme. Perspectives historiques et legs théoriques, Lyon, Francie ve dnech 21.-24. 9. 2015, kterou organizoval Matteo Vincenzo d’Alfonso, Università di Ferrara.

Bierhanzl, Jan – organizace mezinárodní konference ve francouzském jazyce „Le reve (sen)“ společně s Josefem Fulkou ve Štěkeni, ČR, ve dnech 29. 6. – 4. 7. 2015.

Hanyš, Milan, „(Pro)následovatel Pavla: Nietzsche a Pavlovo dysangelium“, In: Novák, A. (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé, Praha: Togga 2015, s. 205–229.

Hanyš, Milan – přednáška „Love and the political: Reading Paul with Jacob Taubes“ na konferenci Political Theology: The Liberation of the Postsecular? A conference of the Association for Continental Philosophy of Religion v Liverpoolu, Velká Británie ve dnech 10.-12. 7. 2015.

Hanyš, Milan – přednáška „Thomas Hobbes: Desire and civil society“ na konferenci „Passions and the origin of moral institutions and civil society: the British debate from Thomas Hobbes to Adam Smith (Prague, 2 – 5 September 2015)”.

Marek, Jakub, „Svět jako vůle a metafora. Na margo vztahu Schopenhauer-Nietzsche“, in: Novák, Aleš (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé, Praha: Togga 2015, s. 31-55.

Marek, Jakub, „Sickness“, in: Stewart, Jon et al. (eds.), Kierkegaard´s Concepts (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Volume 15, Tome II), Farnham, Ashgate Publishing 2015, s. 35-41, ISBN 978-1-4724-5763-9.

Marek, Jakub, „Anti-Climacus: Kierkegaard’s ‘servant of the word’“, in: Stewart, Jon, Nun, Katalin (eds.), Kierkegaard´s Pseudonyms (Kierkegaard´s Concepts (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Volume 17), Farnham, Ashgate Publishing 2015, s. 39-51, ISBN 978-1-4724-5763-9.

Marek, Jakub, Leporello: Smrtelnost, práce a nepřirozenost člověka, Praha: Togga 2015. 284 str. ISBN 978-80-7476-084-6.

Marek, Jakub, „After philosophy. A note on the nature of the current crisis in philosophy“, Ljubljana: Apokalipsa (v tisku pro rok 2016).

Marek, Jakub – přednáška „After philosophy. A note on the nature of the current crisis in philosophy“ na konferenci „The 5th International Symposium of Miklavž Ocepek – Repetition as Event“, Ljubljana, Slovinsko, červen 2015.

Marek, Jakub – organizace badatelského projektu START na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2015.

Novák, Aleš, „Der Begriff ›Austrag‹ als Bestimmung des Seins bei Martin Heidegger“, in: Phänomenologische Forschungen, Jahrgang 2014, Felix Meiner Verlag (ISSN 0342-8117), str. 205-216.

Novák, Aleš, „Filosofie a nepřátelství, in: Nietzsche a (ne)přátelé, sestavil a k vydání připravil Aleš Novák, Praha: Togga 2015, s. 11-27. ISBN 978-80-7476-070-9.

Novák, Aleš, „Obraz v prostoru“, in: Kolář, M. – Nitsche, M. – Pavlíček, T. (eds.), Obraz v prostoru. [Časopis Výtvarná výchova, mimořádné číslo 1.] Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2014, str. 17-20. ISSN 1210-3691.

Novák, Aleš, „Tyrannei der Linie“, in: M. Nitsche (ed.), Image in Space, libri nigri 49, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2015, str. 17-29. ISBN 978-3-88309-985-9.

Novák, Aleš, Věčný návrat téhož, Praha: Togga 2015. 389 str. ISBN: 978-80-7476-085-3.

Novák, Aleš (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé. Sestavil a k vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2015. 246 str. ISBN 978-80-7476-070-9. Autorský kolektiv zahrnuje následující členy Centra: Aleš Novák, Jakub Marek, Jakub Chavalka, Milan Hanyš. Knihu lze zakoupit na tomto odkazu.

Novák, Aleš – Organizace cyklu přednášek prof. Kennetha Malyho. Americký emeritní profesor Kenneth Maly z University of Wisconsin – La Crosse přednesl v rámci Centra fenomenologického výzkumu cyklus čtyř níže uvedených přednášek o fázi myšlení Martina Heideggera, které dominuje jeho druhé hlavní dílo Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) z let 1936-38 (svazek 65 Heideggerových sebraných spisů): 1) Heidegger and Nondualistic Thinking, Nondual Phenomenon. 2) Heidegger and Nonconceptual Language as Saying. 3) The Symbiosis of Thinking and Doing Translation, from Saying. 4) Heidegger and the Retrieval of Thinking in Greek Philosophy. – Kenneth Maly je autorem monografie Heidegger’s Possibility: Language, Emergence—Saying Be-ing (Univesrity of Toronto Press, 2009). Dále je spoluzakladatelem a někdejším spoluvydavatelem Heidegger-Studies, editorem časopisu Environmental Philosophy a vedoucím editorem knižní řady New Studies in Phenomenology and Hermeneutics, která vychází péčí University of Toronto Press. Podílel se spolu s Parvisem Emadem na překladech tří svazků Heideggerových sebraných spisů do angličtiny, mezi kterými vyniká překlad Heideggerova notoricky obtížného spisu Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), sv. 65 sebraných spisů. Sám pak do angličtiny přeložil knihu F.-W. von Herrmanna, Hermeneutics and Reflection: Heidegger and Husserl on the Concept of Phenomenology. – Bližší informace o Kennethu Malym naleznete na tomto odkazu.

Novotný, Karel, „Husserl a otázka tělesnosti jako jádra subjektivity“, in: Novák, Aleš (ed.), Živá fenomenologie. Filosofický časopis, 63 (2015), mimořádné číslo 1, s. 51-60.

Novotný, Karel, „Selbst und Leib. Auseinandersetzungen mit dem deutschen Idealismus bei Husserl und Levinas“, in: Horizon. Studies in Phenomonology 4 (2) 2015, s. 139 – 153.

Novotný, Karel, „Subjectivity of embodiment“, in: Interpretationes. Studia Philosophica Europeanea. Roč. 4, č. 1 (2014), Acta Universitatis Carolinae, Praha 2015, s. 187-195.

Novotný, Karel, „Ke vztahu subjektivity a tělesnosti u Husserla“, in: J. Frei, O. Švec (eds.), Překonávání subjektivismu ve fenomenologii, Červený Kostelec: Nakl. Pavel Mervart 2015. (V tisku.)

Novotný, Karel, „Renversements de l’intentionnalité. Subjectivité de l’apparaître mise en question par Jean-Luc Marion“, in: Discipline filosofiche XXV (2015), 2. (V tisku.)

Novotný, Karel – aktivní účast na konferenci La tradition française de la philosophie du corps et de la vie, Vila Lanna, 10. – 12. 3. Název příspěvku: „Le sujet et le corps selon E. Levinas ».

Novotný, Karel – aktivní účast na konferenci Phenomenology and German Classical Philosophy na Státní Univerzitě Sankt Peterburg, 14.-15.9. Název příspěvku: „Selbst und Leib. Auseinandersetzungen mit dem deutschen Idealismus bei Husserl und Levinas“.

Novotný, Karel – aktivní účast na konferenci MENSCHLICHE NATUR JENSEITS DER NATURALISIERUNG. ZUR PHÄNOMENOLOGIE, ANTHROPOLOGIE UND PSYCHOANALYSE DER HUMANEN WELT, kterou organizoval Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences ve spolupráci s Husserl-Archive of the University of Cologne, 8.-9. 10. 2015, Warsaw, Polsko. Název příspěvku: „Leib und Selbst bei Husserl und Levinas“.

Novotný, Karel – aktivní účast na konferenci Erde – Wohnen – Natur. Mensch als ens cosmologicum, Vila Lanna, Praha, 6.-7. 11. 2015. Název příspěvku: „Welt und Ereignis des Erscheinens. Bemerkungen zu einem gegenwärtigen kosmologischen Ansatz“.

Novotný, Karel – hostování na Université Paris I, čtyři přednášky pro kandidáty aggrégation v lednu a únoru 2015.

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum V/2015, k vydání připravil Ladislav Benyovszky, Praha: Togga 2015. 182 str. ISBN 978-80-7476-096-9. Z řad pracovníků Centra se autorsky podíleli Ladislav Benyovszky a Jiří Tourek, jako i emeritní členové Centra Marie Pětová a Tomáš Holeček.

Sepp, Hans-Rainer, „Von der Imagination zum Ideologem. Gunther von Hagens’ Körperwelten“, in: Irina Hron (ed.), Einheitsdenken nach der Postmoderne. Einheit, Gegenwart und Transzendenz nach der Jahrtausendwende (libri nigri, vol. 43), Nordhausen: Traugott Bautz 2015, pp. 83-104. – ISBN 978-3-88309-995-8.

Sepp, Hans-Rainer, „Edith Steins Position in der Idealismus-Realismus-Debatte“, in: B. Beckmann-Zöller and H.-B. Gerl-Falkovitz (eds.): Edith Stein. Themen, Kontexte, Materialien, Dresden: Text & Dialog, 2015, pp. 17-27. – ISBN 978-3-943897-16-6.

Sepp, Hans-Rainer, „Fenomenologia Edmunda Husserla i jego ‚szkoła“, in: Jerzy Machnacz and Krzysztof Serafin (eds.), Edyta Stein. Fenomenologia Getyńsko-Monachijska, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2015, pp. 15-38. – ISBN 978-83-63642-26-6.

Sepp, Hans-Rainer, „Genesi dell’idea di persona“, in: Angela Ales Bello and Nicola Zippel (eds.), Ripensando L’humano. In dialogo con Edith Stein, Roma: Castelvecchi, 2015, pp. 37-50. – ISBN 978-8869440823.

Sepp, Hans-Rainer, „Zuhause unbehaust. Eine oikologische Lektüre von Franz Kafkas ‚Der Bau’“, in: Olivier Agard, Manfred Gangl, Françoise Lartillot, Gilbert Merlio (eds.), Kritikfiguren / Figures de la critique. Festschrift für Gérard Raulet zum 65. Geburtstag / En hommage à Gérard Raulet (Schriften zur politischen Kultur der Weimarer Republik, vol. 17), Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2015, pp. 191-206. – ISBN 978-3-631-65440-8.

Sepp, Hans-Rainer, „Arbeit an der Welt. Der philosophische Pragmatismus als ‚proletarische Metaphysik’“, in: Michael Gabel and Matthias Müller (eds.), Erkennen – Handeln – Bewähren. Phänomenologie und Pragmatismus (Scheleriana, Bd. 2), Nordhausen: Traugott Bautz, 2015, pp. 151-164. – ISBN 978-3-95948-003-1.

Sepp, Hans-Rainer, „Diesseits von Heimwelt und Fremdwelt. Die Weltstruktur der Aborigines – ein Sonderfall?“, in: Beate Beckmann-Zöller and René Kaufmann (eds.), Heimat und Fremde. Präsenz im Entzug. Festschrift für Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Dresden: Text & Dialog, 2015, pp. 337-354. – ISBN 978-3-943897-17-3.

Sepp, Hans-Rainer, „La producción de realidad. Una respuesta al artículo de Julia Iribarne sobre la fenomenología del sueño“, in: Investigaciones Fenomenológicas, vol. Monográfico 6, Madrid 2015, pp. 313-328. – e-ISSN: 1885-1088.

Sepp, Hans-Rainer – přednáška „‚Schöpfung des Geistes in die wolkenhafte Materie der Empfindung“ v rámci konference Schelers Theorie von der Sublimierung des Lebens“, XIII. International Conference of Max Scheler Society: „Ordo amoris and World-openness. Philosophy of Emotion and Personal Identity“, University of Verona, May 27-30, 2015.

Sepp, Hans-Rainer – přednáška „Das Bild als Fenster. Zu einer anderen Ideengeschichte der Neuzeit“ v rámci kolokvia Stage d’intégration EuroPhilosophie – Toulouse, Université Jean Jaurès, Sept. 17, 2015.

Sepp, Hans-Rainer – přednáška „Diskontinuierliche Kontinuität. Der Begriff des Lebens bei Nishida“ v rámci konference “Phenomenologies of ‘Elsewhere’”, International Conference of the Central-European Institute of Philosophy, Prague in cooperation with Meiji University, Tokyo, Vila Lanna, Praha, Nov. 26-27, 2015.

Sepp, Hans-Rainer – organizace mezinárodní konference „Erde – Wohnen – Natur. Eugen Fink über die physis des Menschen als ens cosmologicum“, Vila Lanna, Praha, 5.-6. 11. 2015.

Sepp, Hans-Rainer – organizace přednášky Prof. Gesa Lindemann (University of Oldenburg / Germany): “Gewalt und Ordnungsbildung” na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze dne 24. 5. 2015.

Synek, Stanislav, Duše jako místo dění světa. Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela, Praha: Togga 2014. 252 str. ISBN 978-80-7476-071-6. Knihu lze zakoupit na tomto odkazu.

Synek, Stanislav – přednáška „Who is the judge? Some remarks on Hume’s theory of moral judgment“ na konferenci „Passions and the origin of moral institutions and civil society: the British debate from Thomas Hobbes to Adam Smith (Prague, 2 – 5 September 2015)”.

Synek, Stanislav – recenze knihy: Š. Špinka et al.: Přístupy k etice I., in: Filosofický časopis, ročník 63, číslo 2015/5, s. 767–772.

Tourek, Jiří, „Architektura v prostoru, prostor v architektuře. Několik poznámek k pojetí prostoru a architektury od poloviny 20. století“, in: Kolář, M. – Nitsche, M. – Pavlíček, T. (eds.), Obraz v prostoru. [Časopis Výtvarná výchova, mimořádné číslo 1.] Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2014, str. 289-296. ISSN 1210-3691.

Tourek, Jiří, „Několik poznámek k fenomenologicky orientované teorii architektury Norberga – Schulze“, in: Benyovszky, L. (ed.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 5/2015, Praha: Togga 2015.

Tourek, Jiří, „Počátky fenomenologické teorie architektury“, in: Umění (v tisku).

Tourek, Jiří – aktivní účast na konferenci “Actual Problems of Theory and History of Art” (Moskevská státní univerzita jména Lomonosova, Moskva, 27.-31. 10. 2015) s příspěvkem „Beginnings of Christian Norberg-Schulz’s Phenomenological Theory of Architecture“.

Vrabec, Martin, „Verfügt das absolute Ich aus der ‚Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre‘ über ein Selbstbewusstsein?“, in: Fichte-Studien 42 ‒ Bild, Selbstbewusstsein, Einbildung. A. Schnell, J. Kuneš (Hrsg.), Brill/Rodopi, Leiden/Boston 2016 (sic!), s. 95‒105.

Vrabec, Martin, „Fichtes ‚pragmatische Geschichte‘ und Hegels ‚Phänomenologie des Geistes‘“, in: Fichte-Studien 43 ‒ Fichte und seine Zeit: Kontext, Konfrontationen, Rezeptionen. C. De Pascale, M. d’Alfonso, E. Fuchs, M. Ivaldo (Hrsg.), Brill/Rodopi, Leiden/Boston 2016, s. 229‒242.

Vrabec, Martin – recenze knihy: Jindřich Karásek: Duch a jsoucno. Studie k Hegelově interpretaci Aristotelovy metafyziky ducha, in: Reflexe, č. 49, 2015, s. 154‒160.

Vrabec, Martin – Kapitola v kolektivní monografii přijatá k vydání: Vrabec, M., „Schulzes Konzeption der unmittelbaren Erkenntnis und Hegels Kritik“, in: S. Imhof, F. Zender, J. Chotaš (Hrsg.), Reinhold und Schulze – Skeptizismus in der nachkantischen Philosophie, Wilhelm Fink Verlag. (Kniha vyjde během roku 2016.)

Vrabec, Martin – aktivní účast na mezinárodní letní škole: „Sommerkurs Klassische Deutsche Philosophie“ pořádaný Internationale Schelling-Gesellschaft, Technische Univerität Berlin a University of Zagreb. 28.9. – 2.10.2015 – Dubrovnik. Název příspěvku: „Gott in Schellings Stuttgarter Privatvolesungen“.

Živá fenomenologie. Sestavil a k vydání připravil Aleš Novák. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 1/2015. Praha: Togga 2015. 152 s. ISBN: 978-80-7476-073-0. Knihu lze zakoupit na tomto odkazu.

Výsledky za rok 2014:

Ladislav Benyovszky, „Žádostivost v Hegelově filosofii“, in: M. Vrabec (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga 2014, s. 203-215. ISBN 978-80-7476-059-4.

Ladislav Benyovszky, „Hegelův koncept touhy ve Fenomenologii ducha„, in: M. Vrabec (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga 2014, s. 217-229. ISBN 978-80-7476-059-4.

Ladislav Benyovszky, „Poznámka k otázce posledního boha (der letzte Gott)“, in: Aleš Novák (ed.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014, Praha: Togga 2014, s. 83-98. ISBN 978‑80‑7476‑061‑7.

Jana Kružíková – „Martin Heidegger: Pojem času v historické vědě“ (překlad), in: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera. Supplementum 2 Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum, Praha: Togga 2014, s. 15-28. ISBN: 978-80-7476-047-1.

Jana Kružíková, „Dvojí pojetí času v Heideggerově přednášce „Der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft (1915)“, in: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera. Supplementum 2 Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum, Praha: Togga 2014, s. 29-39. ISBN: 978-80-7476-047-1.

Jana Kružíková, „Charakter, vznik a role vědeckých a teologických „základních pojmů“ v Heideggerových raných spisech“, in: Aleš Novák (ed.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014, Praha: Togga 2014, s. 99-109. ISBN 978‑80‑7476‑061‑7.

Jakub Marek, “Contradiction”, in: Emmanuel, Steven M. et al. (eds.), Kierkegaard’s Concepts:Clasicism to Enthusiasm, edice Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Volume 15, Tome II: Kierkegaard’s Concepts, Ashgate Publishing 2014, s. 73-80. ISBN 978-1-4724-2839-4.

Jakub Marek, “Experience”, in: Emmanuel, Steven M. et al. (eds.), Kierkegaard’s Concepts:Envy to Incognito, edice Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Volume 15, Tome III: Kierkegaard’s Concepts, Ashgate Publishing 2014, s. 53-59. ISBN 978-1-4724-3432-6.

Jakub Marek, “Between Abstraction and Theology. On the Heritage of Kierkegaard’s Project of Subjective Thinking”, in: Topos 2014/1, s. 78-87. ISSN 1815-0047.

Jakub Marek, “Owoce namiętności : Kierkegaard i projekt myślenia subiektywnego”, in: Tekstualia 38, 2014/3, s. 115-128. ISSN 1734-6029.

Jakub Marek, “Narodziny czytelnika ze śmierci autora”, in: Tekstualia 38, 2014/3, s. 41-48. ISSN 1734-6029.

Jakub Marek, “Fantasie jako mohutnost nekonečna u S. Kierkegaarda”, in: Marek, J., Vrabec, M. (eds.), Fantasia, imaginatio, Einbildungskraft, Praha: Togga 2013, s. 235-251. ISBN 978-80-7476-041-9.

Jakub Marek, “Mezi abstrakcí a teologií. Dědictví Kierkegaardova projektu subjektivního myslitele”, in: Novák, Aleš (ed.), Heidegger v dialogu, Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera, Praha: Togga 2014, s. 153-165. ISBN 978-80-7476-047-1.

Jakub Marek, “Strast in ne-metafizično mišljenje pri S. Kierkegaarda”, in: Repar, Primož (ed.), Nova oikonomija odnosov: bližnjik in eksistencialni preobrat, Ljubljana: KUD Apokalipsa 2014, s. 440-452. ISBN 978-961-6894-44-9.

Jakub Marek – Visiting scholar ve „Sören Kierkegaard Selskabet“ (Výzkumné centrum S. Kierkegaarda) v Kodani, srpen 2014.

Aleš Novák (vydavatel), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014, Praha: Togga, 2014. 189 str. ISBN 978-80-7476-061-7. Knihu lze zakoupit ve spol. Kosmas na tomto odkazu.

Aleš Novák – Přednáška „Filosof a jeho stín: K Heideggerovým ‚Schwarze Hefte’“ v rámci konference „Živá fenomenologie“ dne 10. září 2014 v Praze.

Aleš Novák, ‚Bleibendes Weilen‘ als Bestimmung des Anwesens bei Heidegger, in: Heidegger-Studies, Vol. 30 (2014). Berlin: Duncker & Humblot 2014, str. 159-176. ISBN 978-3-428-14357-3.

Aleš Novák, Filosofie smíru aneb o nápravě lidské mysli, Praha: Togga 2014. 138 s. ISBN: 978-80-7476-038-9. Knihu lze zakoupit ve spol. Kosmas na tomto odkazu: http://www.kosmas.cz/knihy/193493/filosofie-smiru-aneb-o-naprave-lidske-mysli/

Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera. Supplementum 2 Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum, Praha: Togga 2014. 212 s. ISBN: 978-80-7476-047-1. Knihu lze zakoupit ve spol. Kosmas na tomto odkazu: http://www.kosmas.cz/knihy/193497/heidegger-v-dialogu/

Jaroslav Novotný – organizace a koordince workshopu Heideggerovo pojetí časovosti a temporality, 16.–18. 5. 2014, MCDO Hejnice.

Jaroslav Novotný – organizace a koordinace workshopu Připomenutí obrazu Velké války ve filosofii, literatuře, výtvarném díle a dalších spřízněných oblastech, 16.–17. 6. 2014, Lipnice nad Sázavou.

Jaroslav Novotný – organizace a koordinace workshopu, Ontologická diference, transcendence a negativita, 28.–30. 11. 2014, MCDO Hejnice.

Jaroslav Novotný – Přednáška „Co děláme, když děláme fenomenologii?“ v rámci konference „Živá fenomenologie“ dne 10. září 2014 v Praze.

Jaroslav Novotný, „Platón: ne-žádoucnost žádostivosti a potřeba touhy“, in: M. Vrabec (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha: TOGGA, 2014, p. 13–31, ISBN 978-80-7476-059-4.

Jaroslav Novotný, Smysl a neskrytost. Studie k mezím možností Heideggerovy fundamentální ontologie, Praha: Togga 2014. 186 s. ISBN: 978-80-7476-044-0. Knihu lze zakoupit ve spol. Kosmas na tomto odkazu: http://www.kosmas.cz/knihy/191796/smysl-a-neskrytost/

Karel Novotný, „Die Genese einer Häresie. Epoché und Dissidenz bei Jan Patočka“, in: Phänomenologische Forschungen 2013, s. 165-180. ISSN 0342-8117.

Bierhanzl, Jan a Novotný Karel (eds.). Za hranicemi tváře.Levinas a socialita.Filosofický časopis. 2014, roč. 62, mimořádné č. 2. ISSN 0015-1831.

Karel Novotný, „Vtělení: subjekt a tělo v díle Emmanuela Levinase“, in: Filosofický časopis 2014, číslo publikace 409, mimořádné číslo Za hranicemi tváře. Levinas a socialita, vyd. Jan Bierhanzl a Karel Novotný, s. 99-116, ISBN 978-80-7007-428-2.

Karel Novotný, „Podmiot i cialo wedlug Levinasa“, in: Kwartalnik filozoficzny, Krakow XLII (2014), 4, s. 137-151, ISSN 1230-4050.

Karel Novotný, „Subjectivity of Embodiment“, in: Interpretationes. Studia Philosophica Europeanea, IV/1 (2014), Acta Universitatis Carolinae, Praha 2015 (v tisku).

Karel Novotný, „Lidské a nelidské v Levinasově kritice Heideggera“, in: Filozofia (67) 2014, č. 7, s. 581-590. ISSN 0046-385X. + německá verze textu vyjde v kolektivní monografii Philosophische Anthropologie morgen.

Karel Novotný, „Kacířství v Patočkově konceptu péče o duši“, in: Filozofia a umenie žiť. Zborník vedeckých príspevkov, vyd. Pavol Sucharek – Richard Sťahel, Slovenské filozofické združenie pri SAV v spoupráci s Vydavateľstvom IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Bratislava a Filozofickou fakultou UKF v Nitre, 2014, s. 10-16. ISBN 978-80-8153-026-5.

Karel Novotný, přednáška „Lidské a nelidské v Levinasově kritice Heideggera“ na mezinárodní konferenci „Žiť filozofiu – étos konania“, 28. 3. 2014, FU SAV Bratislava.

Karel Novotný, zvaná přednáška „Le sujet et le corps selon E. Levinas“ na Université Paris IV, 12. 4. 2014.

Karel Novotný, přednáška „Le sujet et le corps selon E. Levinas“ na mezinárodní konferenci „Levinas et subjectivite“, 28.-30. 4. 2014 Vila Lanna, Praha.

Karel Novotný, přednáška „Das Menschliche und das Unmenschliche. Levinas Kritik an Heidegger“ na mezinárodní konferenci „Philosophische Anthropologie morgen“, 30. 4. – 3. 5. 2014 Vila Lanna, Praha.

Karel Novotný, zvané přednášky na Jagielonské Univerzitě v Krakově ve dnech 13. a 14. 5. 2014: „Le sujet et le corps selon E. Levinas“ a „Le „Moi passif“ et la „subjectivité particulière du corps vivant“. Sur la question du rapport entre subjectivité et corporéité vivante chez Husserl et Patočka ».

Karel Novotný, přednáška „Leib-Körper als Kern und Grenze der Subjektivität“ na mezinárodní konferenci „Leib und Leben. Perspektiven einer Oikologie“ v Liblicích 17. 9. 2014.

Karel Novotný, přednáška „L’Humain et le non-humain. Les critiques levinasiennes de Heidegger“ na mezinárodní konferenci „Heidegger et Levinas“, 13.-15. 11. 2014, Université Paris IV.

Karel Novotný, zvané přednášky na University La Sapienza v Římě ve dnech 21. 11. a 24. 11. 2014: „L’Humain et le non-humain. Les critiques levinasiennes de Heidegger“ a „The Body and the Subjectivity of Appearing in Husserl”.

Taťána Petříčková, „K povaze mimésis u Marca Richira. Poznámky k paradoxu herce“, in: Aleš Novák (ed.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014, Praha: Togga 2014, s. 155-167. ISBN 978‑80‑7476‑061‑7.

Hans Rainer Sepp, “Domestizierte Gewalt. Gedanken zu einer oikologischen Phänomenologie der Unverhältnismäßigkeit”, in: Michael Staudigl (ed.): Gesichter der Gewalt. Beiträge aus phänomenologischer Sicht (Übergänge, vol. 65), Paderborn 2014, pp. 114-134. – ISBN 978-3-7705-5404-1.

Hans Rainer Sepp, “Worldly-Being Out of World: Animality in Kafka’s The Metamorphosis”, in: Environmental Philosophy. The Journal of the International Association for Environmental Philosophy, vol. 11, n. 1 (2014), pp. 93-107. – ISSN 1718-0198.

Hans Rainer Sepp, Beate Beckmann-Zöller, “Einführung der Bearbeiter”, in: Edith Stein, „Freiheit und Gnade“ und weitere Beiträge zu Phänomenologie und Ontologie (Edith Stein Gesamtausgabe, vol. 9), Herder: Freiburg/Basel/Wien, 2014, pp. IX-CXXVIII. – ISBN 978-3-451-27379-7.

Hans Rainer Sepp, „Die Grenze der Solidarität. Die Phänomenologie und der Erste Weltkrieg“, in: Tijdschrift voor Filosofie, Leuven, vol. 76, n. 4 (2014), pp. 761-793. – BE ISSN 0040-750X / E-ISSN 2031-8952.

Hans Rainer Sepp, „Die Inszenierung des Virtuellen. Kelly Richardson: Mariner 9“, in: Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy, Online-Publication, vol. 2, n. 2 (2014), pp. 21. – ISSN 2281-9177. http://www.metodo-rivista.eu

Hans Rainer Sepp, „Mythos und Magie. Vom Ursprung des Religiösen“, in: Ambivalenzen des Heiligen (Journal für Religionsphilosophie, ed. Arbeitsgemeinschaft Religionsphilosophie Dresden e.V., vol. 3), Dresden: Text & Dialog, 2014, pp. 108-117. – ISSN: 2194-2420.

Hans Rainer Sepp: Über die Grenze. Prolegomena zu einer Philosophie der Transkulturalität (libri nigri, vol. 1), Nordhausen: Traugott Bautz, 2014, pp. 298. – ISBN 978-3-88309-792-3 (paperback); ISBN 978-3-88309-793-0 (hard cover).

Hans Rainer Sepp, Beate Beckmann-Zöller (eds.) Edith Stein, „Freiheit und Gnade“ und weitere Beiträge zu Phänomenologie und Ontologie (Edith Stein Gesamtausgabe, vol. 9), Herder: Freiburg/Basel/Wien, 2014, pp. CXXIX + 380. – ISBN 978-3-451-27379-7

Martin Vrabec – Přednáška „Schulzes Anatomie des Skeptizismus “ v rámci mezinárodní konference „Reinhold und Schulze: Skeptizismus in der nachkantischen Philosophie“ ve dnech 25.-27. června 2014, kterou uspořádal Filosofický ústav Akademie věd ČR, Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Kuratorium „Reinholds Gesammelte Schriften“ der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Institut für Philosophie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Martin Vrabec, „Touha v Schellingových Filosofických zkoumáních bytnosti lidské svobody“, in: M. Vrabec (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Togga, Praha 2014, s. 231–260. ISBN 978-80-7476-059-4.

Martin Vrabec (vydavatel), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Togga, Praha 2014. 418 s. ISBN 978-80-7476-059-4. Knihu lze zakoupit zde.

Richard Zika – Přednáška „Transcendence v myšlení Maurice Merleau-Pontyho“ v rámci konference „Živá fenomenologie“ dne 11. září 2014 v Praze.

Richard Zika, „Dva světy Immanuela Kanta“, in: Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, M. Vrabec (ed.), Praha, Togga 2014, s. 191-201.

Výsledky za rok 2013:

Marek, J., „Fantasie jako mohutnost nekonečna u S. Kierkegaarda“, in Marek, J., Vrabec, M. (eds.), Obrazotvornost. Fantasia, imaginatio, Einbildungskraft, Praha: Togga 2013. ISBN 978-80-7476-041-9.

Marek, J., „Separation und Transzendenz. Anthropologische Studie zu Kierkegaards Auffassung der Transzendenz“, in Novak, A. (Hrsg.), Grenzen der Transzendenz, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2013, s. 131-149, ISBN 978-3-88309-855-5.

Novotný, J., „Umožnění rozvrhu problematiky fantasia a obrazotvornosti u Platóna“, in: J. Marek, M. Vrabec et al., Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie, Togga, Praha 2013, ISBN 978-80-7476-041-9, s. 13–38.

Petříčková, T., „Problém bezprostřední autoafekce u Edmunda Husserla“, in: Ročenka pro fenomenologii a fenomenologický výzkum. Svazek III., Togga, Praha 2013, ISBN 978-80-7476-036-5, str. 49–60.

Vrabec, M., „Hegelova koncepce obrazotvornosti“, in: J. Marek, M. Vrabec et al., Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie, Togga, Praha 2013, ISBN 978-80-7476-041-9, s. 219-234.

Zika, R., „Svět novověké přírodní vědy v Husserlových Idejích II, Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, Togga, Praha 2013, str. 43–47, ISBN 978-80-7476-036-5.

Zika, R., „Transzendenz in der Phänomenologie der Wahrnehmung von Maurice Merleau-Ponty“, in: Grenzen der Transzendenz, A. Novák (ed.), Traugott Bautz, Nordhausen 2013, str. 151–169, ISBN 978-3-88309-854-8.

Taťána Petříčková, Martin Vrabec – Třetí prezenatce Centra v roce 2013 dne 6. prosince na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum III/2013. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2013. 243 str. ISBN 978-80-7476-036-5. Knihu lze zakoupit ve spol. Kosmas na tomto odkazu: http://www.kosmas.cz/knihy/190174/rocenka-pro-filosofii-a-fenomenologicky-vyzkum-2013/

Edmund Husserl, Filosofie jako přísná věda, přel. Aleš Novák, Praha: Togga 2013. 96 str. ISBN 978-80-7476-035-8. Knihu lze zakoupit ve spol. Kosmas na tomto odkazu: http://www.kosmas.cz/knihy/190173/filosofie-jako-prisna-veda/

Aleš Novák – Organizace pobytu a dvou veřejných přednášek prof. Holgera Zaborowskiho (Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar) ve dnech 14.-15. listopadu 2013. První přednáška měla titul: Wissenschaft, Technik und die Besinnung auf das „Nutzlose“: Heideggers Denken und sein Beitrag für die wissenschaftstheoretische Reflexion der Sozialwissenschaften. Druhá přednáška byla na téma: Über Bedingungen und Möglichkeiten des Humanismus – heute.

Aleš Novák (ed.), Grenzen der Transzendenz, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2013. 221 s. ISBN 978-3-88309-854-8.

Organizace mezinárodní konference Touha a žádostivost ve dnech 30. 10. až 1. 11. 2013 v pražském Karolinu. Z členů Centra aktivně vystoupili se svými příspěvky Ladislav Benyovszky, Jaroslav Novotný, Karel Novotný, Jakub Marek, Martin Varbec a Richard Zika.

Martin Vrabec, Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha, Praha: Togga, 2013. 216 s. ISBN: 978-80-7476-034-1. Kniha byla oceněna v Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2015. Knihu lze zakoupit na stránkách spol. Kosmas na tomto odkazu: https://www.kosmas.cz/knihy/186493/fichtovy-pragmaticke-dejiny-lidskeho-ducha/

Marie Pětová, Myšlení počátku a konce metafysiky. K Heideggerovu titulu „počátek“ (Anfang), Praha: Togga, 2012. 340 s. ISBN: 978-80-7476-016-7. Knihu lze zakoupit na stránkách spol. Kosmas na tomto odkazu: http://www.kosmas.cz/knihy/184254/mysleni-pocatku-a-konce-metafysiky/

Jaroslav Novotný, Marie Pětová, Ladislav Benyovszky – Druhá prezentace Centra v roce 2013 ve dnech 17.-18. června v Lipnici nad Sázavou formou interdisciplinárního semináře „Mizení míst“.

Jaroslav Novotný, Jakub Marek, Marie Pětová, Ladislav Benyovszky – První prezentace Centra v roce 2013 ve dnech 16.-18. května v Hejnicích.

Ladislav Benyovsky, Cesty k neskrytosti, Praha: Togga, 2012. 190 s. ISBN: 978-80-7476-025-9. Knihu lze zakoupit na stránkách spol. Kosmas na tomto odkazu: http://www.kosmas.cz/knihy/184255/cesty-k-neskrytosti/

Aleš Novák – Veřejná přednáška „Descartesovo pojetí mathesis vniversalis a Heideggerovo pojetí mathématické povahy novověké vědy“. Vyžádaná přednáška pro Národní technickou knihovnu Praha dne 15. května 2013.

Aleš Novák – Aktivní účast na mezinárodní konferenci Obraz v prostoru: reflexe sociální a kulturní funkce umění, Ústí n. L., 10.-12. dubna 2013. Téma přednášky: „Obraz prostoru: M. Heidegger a Eduardo Chilida“.

Aleš Novák – Organizace pobytu a dvou veřejných přednášek Petera Trawny z Bergische Universität Wuppertal (Německo) ve dnech 9.-11. dubna 2013. První přednáška měla název: Die Umkehrung des Platonismus bei Heidegger und Badiou. Druhá přednáška byla na téma: Das Schweigen bei Heidegger.

Výsledky za rok 2012:

Jaroslav Novotný, „Meze fundamentální ontologie jako fenomenologie smyslu“, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum II/2012, Praha: Togga, 2012, s. 143-153. ISBN 978-80-7476-004-4.

Jakub Marek, „Pod určením duše. Interpretace dialektického pojetí lidství u S. Kierkegaarda“, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum II/2012, Praha: Togga, 2012, s. 17-35. ISBN 978-80-7476-004-4.

Jakub Marek, „Lítost a obraz hříšnice v Kierkegaardových Vzdělavatelných řečech 1849-50“, in: Králik, R. et al (eds.), Kierkegaard as a Philosopher of Love – Kierkegaard ako filozof lásky, Toronto: Kierkegaard Circle & Central European Research Institute of S. Kierkegaard, 2012, s. 272-287. ISBN 978-0-9809356-8-2.

Jakub Marek – Aktivní účast na konferenci „Kierkegaard’s Late Upbuilding Discourses“. S. Kierkegaard Research Centre, Kodaň, Dánsko, 4.-6. května 2012. Téma přednášky: „Repentance and the woman who was a sinner“.

Jakub Marek – Aktivní účast na mezinárodní konferenci Obrazotvornost: FANTASIA – IMAGINATIO – EINBILDUNGSKRAFT dne 1. 11. 2012. Téma přednášky: „Formování ‚já‘ a obrazotvornost u Kierkegaarda“.

Marie Pětová, Myšlení počátku a konec metafysiky. K Heideggerovu titulu „der Anfang“, Praha: Togga, 2012.

Marie Pětová – Aktivní účast na mezinárodní konferenci Obrazotvornost: FANTASIA – IMAGINATIO – EINBILDUNGSKRAFT dne 1. 11. 2012. Téma přednášky: „Obrazotvornost u Martina Heideggera“.

Richard Zika, Jednota transcendence. Studie k chápání transcendence ve Fenomenologii vnímání Maurice Merleau-Pontyho, Praha: Togga, 2012. 102 str. ISBN 978-80-7476-024-2. Knihu lze zakoupit na stránkách společnosti Kosmas: http://www.kosmas.cz/knihy/179154/jednota-transcendence/

Jana Kružíková – Aktivní účast na mezinárodní konferenci Obrazotvornost: FANTASIA – IMAGINATIO – EINBILDUNGSKRAFT dne 1. 11. 2012. Téma přednášky: „Umění jako nejvyšší forma rozumění (Verstehen) v Diltheyově filosofii“.

Marek Skovajsa, „Nadvláda účelové racionality? K interpretacím Weberovy typologie jednání“, in: Sociológia 44 (5/2012): 579-601. ISSN 0049-1225.

Marek Skovajsa – Cultural sociology and the problem of agency.” Vyžádaná přednáška na Institute of Sociology, University of Warsaw, Warsaw, 14. 11. 2012.

Marek Skovajsa – Aktivní účast na konferenci MČSS Současná česká sociologie: Teorie a výzkum, Plzeň, FF ZČÚ, 20. 1. 2012. Téma přednášky: „Autonomie kultury
v kulturní sociologii: relativní, analytická, nebo fiktivní?

Marek Skovajsa – Organizace a aktivní účast na mezinárodním workshopu Česko-slovenský workshop Prierez tvorbou Jeffreyho C. Alexandera, Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV, organizátoři doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc. a Marek Skovajsa, Ph.D., Bratislava, 7. 12. 2012. Téma přednášky: „Možnosti a meze strukturálníhermeneutiky„.

Marek Skovajsa – Aktivní účast na konferenci Midterm conference RC-16 Social Theory, International Sociological Association, Trento, 29. 6. 2012. Téma přednášky: „Redefining the relative autonomy of culture„.

Josef Fulka, „Sur une figure de l’étrange: le sourd et muets chez Diderot“, in: Romanica olomucensia 24 (2012) – supplementum, ISSN 1803-4136, str. 45-56.
Josef Fulka, „Kaja Silverman: Historie, figurace a ženská subjektivita v Tess z d’Urbervillů (překlad a úvod)“, in: Slovo a smysl, 17, 2012, ISSN 1214-7915, str. 189-218.

Josef Fulka, „Doslov k českému vydání“, in: M. Proust, Hledání ztraceného času, sv. 7. Čas znovunalezený, Praha, Rybka Publishers 2012, ISBN 978-80-87067-63-5, str. 363-423.
Josef Fulka – Seminář „Traduction et dialogue des cultures“, Univerzita Lille 3, dne 29. března 2012. Přednáška s názvem: Les traductions tcheques des textes théoriques francais.
Josef Fulka – Aktivní účast na konferenci „Literatura jako výzva a apel“, Univerzita v Opavě, 7.-8. listopadu 2012. Keynote přednáška: „Literatura a násilí“.

Josef Fulka –  Aktivní účast na Letní škole interdisciplinárních studií „Normální a přirozené“, Praha, 22.-26. 8. 2012. Keynote přednáška: „Norma a holý život“.

Ladislav Benyovszky – Veřejná přednáška „Heidegger a Hölderlin“ v rámci kolokvia Koncepce zjevování v kontextu filosofie Martina Heideggera pořádaného Filosofickým ústavem AV ČR dne 8. ledna 2013.

Ladislav Benyovszky, Cesty k neskrytosti, Praha: Togga, 2012.

Ladislav Benyovszky – Aktivní účast na mezinárodní konferenci Obrazotvornost: FANTASIA – IMAGINATIO – EINBILDUNGSKRAFT dne 1. 11. 2012. Téma přednášky: „Obrazotvornost a tzv. ‚pozdní‘ Heideggerova filosofie„.

Ladislav Benyovszky, „Das Geschick: Heideggerovo myšlení ‚dějin’“, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum II/2012, Praha: Togga, 2012, str. 69-79.

Ladislav Benyovszky, Tomáš Holeček, Jana Kružíková, Aleš Novák, Jaroslav Novotný, Jakub Marek, Richard Zika – Čtvrtá veřejná prezentace Centra dne 7. prosince 2012 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Jakub Marek, Jaroslav Novotný – Třetí veřejná prezentace Centra ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2012 v Hejnicích.

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, II/2012. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2012. 170 str. ISBN 978-80-7476-004-4. S následujícími autorskými příspěvky: Ladislav Benyovszky, Tomáš Holeček, Jakub Marek,  Aleš Novák, Jaroslav Novotný, Václav Zajíc. Více informací včetně obsahu na odkazu http://fenomenologie.eu/?page_id=62. Publikaci lze zakoupit na stránkách společnosti Kosmas: http://www.kosmas.cz/knihy/179156/rocenka-pro-filosofii-a-fenomenologicky-vyzkum-2012/

Aleš Novák – Aktivní účast na mezinárodní konferenci Krása významu – The Beauty of Meaning, 22.-23. listopadu 2012 v Ústí nad Labem. Téma přednášky: Význam krásy – Fenomenologie uměleckého díla. Program konference viz na tomto odkazu: http://krasavyznamu.eventbrite.com/

Aleš Novák, Zázračná věda. Filosofie René Descartesa 1618-1620, Praha: Togga, 2012. 448 str. ISBN 978-80-87258-80-4. Knihu lze zakoupit na stránkách společnosti Kosmas: http://www.kosmas.cz/knihy/177110/zazracna-veda/

Organizace mezinárodní konference Obrazotvornost: fantasia, imaginatio, Einbildungskraft ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2012 v pražském Karolinu. Z členů Centra aktivně vystoupili se svými příspěvky Aleš Novák, Jakub Marek, Jana Kružíková, Ladislav Benyovszky a Marie Pětová.

Aleš Novák, Jakub Marek, Richard Zika – Druhá veřejná prezentace činnosti Centra a pracovní skupiny „Limity transcendence“ dne 30. října 2012 v pražském Karolinu. Více informací na tomto odkazu: http://fenomenologie.eu/?page_id=71

Hans-Rainer Sepp, „Unsichtbare Sichtbarkeit. Phänomenologie der Zen-Kunst am Beispiel von Torei Enji: Bodhidharma, vor der Wand meditierend„, in: Nikolaj Plotnikow, Meike Siegfried, and Jens Bonnemann (eds.): Zwischen den Lebenswelten. Interkulturelle Profile der Phänomenologie. Festschrift für Alexander Hardt (Syneidos. Deutsch-russische Studien zur Philosophie und Ideengeschichte, vol. 3, Berlin: Lit-Verlag, 2012, pp. 181-190. ISBN 978-3-643-11208-8.

Hans-Rainer Sepp, „Ekstasis oder die richtungsleibliche Aufspannung des Exterioren. La Grotte Chauvet: Panneau der Löwen“, in: M. Staudigl (ed.): Gelebter Leib – verkörpertes Leben. Neue Beiträge zur Phänomenologie der Leiblichkeit (Orbis Phaenomenologicus Perspektiven N. F., vol. 27), Würzburg: Königshausen & Neumann 2012, pp. 203-224. ISBN 978-3-8260-4751-0.

Hans-Rainer Sepp, „Abgründe im Projekt. Europas Bildungsdefizite“, in: H.-B. Gerl-Falkovitz, R. Kaufmann, and H. R. Sepp (eds.): Die Bildung Europas. Eine Topographie des Möglichen im Horizont der Freiheit, Dresden: Universitätsverlag Thelem, 2011, pp. 339-355. ISBN 978-3-942411-38-7.

Hans-Rainer Sepp, „Husserl, Heidegger und die Differenz“, in: Rudolf Bernet, Alfred Denker, and Holger Zaborowski (eds.): Heidegger-Jahrbuch 6: Heidegger und Husserl, Freiburg/München: Karl Alber, 2012, pp. 233-248. ISBN 978-3-495-45706-1.

Hans-Rainer Sepp, „Linie und Leib. Phänomenologie der Richtung“, in: Guardini Stiftung e.V. (ed.): Trigon 10. Kunst, Wissenschaft und Glaube im Dialog, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2012, pp. 121-136. ISBN 978-3-8305-3124-1.

Hans-Rainer Sepp, „Maß. Ein Kapitel aus der philosophischen Oikologie“, in: Silvia Stoller and Gerhard Unterthurner (eds.): Entgrenzungen der Phänomenologie und Hermeneutik (libri nigri, vol. 21), Nordhausen: Traugott Bautz, 2012.

Hans-Rainer Sepp, Bild. Phänomenologie der Epoché I (Orbis Phaenomenologicus Studien, vol. 30), Würzburg: Königshausen & Neumann, 2012, pp. 290. ISBN 978-3-8260-4941-5.

Hans-Rainer Sepp, Über die Grenze. Prolegomena zu einer Philosophie der Transkulturalität (libri nigri, vol. 1), Nordhausen: Traugott Bautz, 2012 pp. 245.

Hans-Rainer Sepp, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz and René Kaufmann (eds.), Die Bildung Europas. Eine Topographie des Möglichen im Horizont der Freiheit, Dresden: Universitätsverlag Thelem, 2012, pp. 397. ISBN 978-3-942411-38-7.

Tomáš Holeček, „Výuka elementární logiky s nepříjemnými otázkami.“ In: Dostálová, L. (ed.): Organon VIII.- Calculemus, Telč, 2.-5. února 2012. Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni – Plzeň 2012.

Tomáš Holeček, „O povaze rovnic a pravidla inference“, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum II/2012, Praha: Togga, 2012, s. 99-119. ISBN 978-80-7476-004-4.

Tomáš Holeček, „O pravdě v logické analýze“, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum II/2012, Praha: Togga, 2012, s. 121-133. ISBN 978-80-7476-004-4.

Tomáš Holeček, „Poznámky k Zamyšlení nad hlavní myšlenkou Wittgensteinova Tractatus logico-philosophicus„, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum II/2012, Praha: Togga, 2012, s. 141-142. ISBN 978-80-7476-004-4.

Tomáš Holeček – Aktivní účast na světové konferenci Logic Colloquium 2012, 12.-18. července 2012, Manchester, UK. Téma přednášky: On a Rule of Propositional Functions Instantiation. Více na odkazu: http://www.mims.manchester.ac.uk/events/workshops/LC2012/abstracts.php

12. června 2012 – První prezentace Centra formou veřejného kolokvia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Se svými příspěvky vystoupili: Jana Kružíková, Marek Skovajsa, Marie Pětová, Tomáš Holeček, Jakub Marek, Jaroslav Novotný, Richard Zika a Josef Fulka. Odkaz s programem a anotacemi příspěvků je zde: http://fenomenologie.eu/?page_id=12

Karel Novotný, Neue Konzepte der Phänomenalität. Essais zur Subjektivität und Leiblichkeit des Erscheinens. Orbis phaenomenologicus, Bd. 26, Verlag Königshausen
und Neumann, Würzburg 2012. 199 p. ISBN 978-3-8260-4555-4.

Karel Novotný, La genèse d’une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka.Bibliothèque de l‘histoire de la philosophie. Nouvelle série. Librairie
Philosophique J. VRIN, Paris 2012, 184 p. ISBN 978-2-7116-2464-5.

Karel Novotný, Monde de la vie, corps, historicité. Autour de la philosophie de Jan Patočka, Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie, J. Vrin, Paris 2012.

K. Novotný, P. Rodrigo, J. Slatman, S. Stoller (editors), Corporeity and Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty, Brill Academic Publishers 2013.

Karel Novotný, „Zeitbewusstsein- ein neuer Begriff des Erscheinens bei Edmund Husserl“, in: PSYCHO-LOGIK. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur. Nr. 7 (2012), s. 60-75. ISSN 1861-4183.

Karel Novotný, „Jan Patočka – Körper, Leib, Affektivität“, in: Alloa, Emmanuel; Bedorf, Thomas; Grüny, Christian; Klass, Tobias Nikolaus (eds.), Leiblichkeit. Begriff, Geschichte und Aktualtität einen Konzepts, Mohr-Siebeck, UTB, Tübingen 2012, ISBN: 9783825236335, S. 81-99.

Karel Novotný, “The Subjective Movement of Body and World: Observations on the Phenomenology and Metaphysics of Corporeality in the Reflections of Jan Patočka”, in: Phenomenology and Human Experience, (ed.) Chun-chi Yu and Kwok-ying Lau, Verlag Traugott Bautz, Libri Nigri 14, Nordhausen 2012, p. 153-169.

Karel Novotný, „From the Pure Phenomenon to the Divergence in the Flesh. On the Transformation of the Husserlian Concept of the Phenomenolality in Merleau-Ponty“, in: K. Novotný, P. Rodrigo, J. Slatman, S. Stoller (editors), Corporeity and Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty, Brill Academic Publishers 2013.

Karel Novotný, „Über die leibhaftige Subjektivität des Erscheinens: Edmund Husserl und Michel Henry“, in: Gelebter Leib-verkörpertes Leben. Neue Beiträge zur Phänomenologie der Leiblichkeit, Hg. v. Staudigl, M., (Orbis Phaenomenologicus. Perspektiven. Neue Folge. 27), p. 57-72. ISBN 978-3-8260-4751-0.

Karel Novotný, „Körperlichkeit und Affektivität. Die Bedingungen der Möglichkeit der Leiblichkeit“, in: Archiwum Historii Filozofii i Mysli Spolecznej 57(2012), Warszawa, s. 215-227. ISSN 0066-6874.

Karel Novotný, „Qu’est-ce qu’un phénomène? Essai sur le concept de la phénoménalité chez Marc Richir“, in: Interpretationes. Studia philosophica Europeanea, vol. II (2013). Acta Universitatis Carolinae. Karolinum, Praha 2013, s. 71-84.

Karel Novotný, „M. Heideggers Begriff der Freiheit – Kern der Geschichtlichkeit des Menschen in der Philosophie von J. Patočka“, in: Logos, Moskva 2012.

Karel Novotný, „Gegebenheit und das Wesen des Erscheinens. Jan Patočkas und Michel Henrys Konzept der Phänomenalität“, japonský překlad Y. Ikeda, Centre for Intercultural Studies, Ritsumeikan University Kyoto, 2012.

Karel Novotný,L’Europe et la post-Europe dans la réflexion philosophique de Jan Patočka“, italský překlad C. Rocca, in: Pensare (con) Patočka oggi Filosofia fenomenologica e filosofia della storia, a cura di Mauro Carbone e Caterina Croce,Orthotes Editrice, Napoli 2012.

Karel Novotný, „L’Europe et la post-Europe dans la réflexion philosophique de Jan Patočka“, čínský překlad Wei Zhang, in: The Phenomenological and philosophical Research in China, Bd. 12 (2012), Shanghai, s. 241-257.

Karel Novotný, „L’Europe et la post-Europe dans la réflexion philosophique de Jan Patočka“, japonský překlad Y. Ikeda, in: Centre for Intercultural Studies, Ritsumeikan University Kyoto, 2012.

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, I/2011. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2011. 140 str. ISBN 978-80-87258-87-3. S následujícími autorskými příspěvky: Marie Pětová, Jaroslav Novotný, Klement Mitterpach (Univerzita Nitra), Aleš Novák, Václav Zajíc, Tomáš Holeček, Ladislav Benyovszky, Richard Zika. Více informací včetně obsahu na odkazu http://fenomenologie.eu/?page_id=62

Aleš Novák, Příspěvky k filosofii, Praha: TOGGA, 2011. 210 str. ISBN 978-80-87258-67-5. Knihu lze zakoupit na stránkách spol. Kosmas: http://www.kosmas.cz/knihy/166835/prispevky-k-filosofii/

Aleš Novák, Heideggers Bestimmung des Bösen, libri nigri 5, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2011. 127 str. ISBN 978-3-88309-650-6 (brož. výtisk), 978-3-88309-651-3 (váz. výtisk).

Napsat komentář