Centrum fenomenologického výzkumu 2012 – 2016

Centrum fenomenologického výzkumu bylo univerzitním centrem excelence při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK). Centrum bylo zřízeno 1. ledna 2012 a jeho činnost trvala do 31. prosince 2016. Koncepce programu operovala s rozlišením na seniorské a juniorské badatele a hlavním záměrem bylo podávat špičkové vědecké výkony, které obstojí v mezinárodní konfrontaci, čímž se má zvýraznit badatelský status mateřské univerzity.

Centrum fenomenologického výzkumu sdružovalo publikačně aktivní badatele v oblasti soudobých výzkumů sjednocených fenomenologickým přístupem. Výzkum postihoval mnohovrstevnaté aspekty moderní filosofie, a to jak tradiční (fenomenalita, hermeneutika lidské existence, významy času a prostoru, tělesnost), tak přesahující hranice oboru směrem do sociologie, politické filosofie, estetiky, literární vědy, dějin vědy, logiky. Řešitelský tým se vyprofiloval na základě předchozí dlouhodobé výzkumné spolupráce na FHS UK. Ve vědeckých článcích, monografiích, konferenčních příspěvcích a odborných překladech Centrum prezentovalo výsledky bádání přispívající do tuzemské i mezinárodní vědecké diskuse. Centrum využívalo svých rozsáhlých vazeb na evropské univerzity, mezinárodní badatelská centra a výzkumné archívy. Se zaměřením činnosti některých členů Centra souvisela jejich participace na studijním programu Erasmus Master Mundus program „Německá a francouzská filosofie v Evropě“.

Ředitelem centra byl Aleš Novák.

Členy Centra v roce 2016 byli následující:

Ladislav Benyovszky, Jan Bierhanzl, Milan Hanyš, Jana Kružíková, Jakub Marek, Karel Novotný, Taťána Petříčková, Hans Rainer Sepp, Stanislav Synek, Jiří Tourek a Martin Vrabec.

V roce 2012 byli členy Centra též Josef Fulka, Tomáš Holeček a Marek Skovajsa. Dále v letech 2012-2014 se na činnosti Centra podíleli rovněž Jaroslav Novotný, Marie Pětová a Richard Zika. Veškeré personální změny byly vynuceny formálními požadavky ze strany zřizovatele Centra, kterým je Univerzita Karlova v Praze. Všem uvedeným kolegům patří poděkování za jejich působení a i nadále budou hostujícími spolupracovníky Centra.

Členové Centra vytvořili a zajišťovali publikační platformu, kterou představuje Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, jež vychází od roku 2012. Jejím vydavatelem v letech 2012-2014 byl Aleš Novák, od roku 2015 se jím stal Ladislav Benyovszky.

Mezi význačné počiny Centra náležela organizace konference „Živá fenomenologie“ ve dnech 10.-11. září 2014, jež se konala v pražském Karolinu ve spolupráci s Oddělením současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu Akademie věd. Program byl následující:

Petr Kouba – Co je živá fenomenologie?

Martin Nitsche – Fenomenologická práce s polem a otázka jeho transcendentality

Alice Koubová – Fenomén excesivní blízkosti

Jaroslav Novotný – Co děláme, když říkáme, že děláme fenomenologii?

Ondřej Švec – Pragmatický obrat ve fenomenologii

Aleš Novák – Filosof a jeho stín: K Heideggerovým ‚Schwarze Hefte‘ (1931-38)

Ondřej Beran – Co je fenomenologie (jedněma z možných očí filosofie jazyka)

Martin Ritter – Koncept pohybů existence jako jádro asubjektivní fenomenologie

Jakub Čapek – Pojem fenoménu mezi Husserlem a Merleau-Pontym

Richard Zika – Smysl transcendence ve filosofii Maurice Merleau-Pontyho

Petr Urban – Zahavi, Gallagher a současná fenomenologie

Díky činnosti Centra bylo možné pozvat následující význačné fenomenologické filosofy, kteří přednesli vysoce odborné přednášky: Peter Trawny (2013), Holger Zaborowski (2014) a Kenneth Maly (2015).

Ostatní výsledky centra lze dohledat na odkazu ‚Výsledky centra‘.

 

Napsat komentář