Článek Jany Kružíkové ve Filosofickém časopise

Jana Kružíková: „Základní pojmy“, „zpředmětnění“ a „matematizace“ – milníky Heideggerova pojetí vědy

in: Filosofický časopis, ročník 64, číslo 3/2016

Heidegger se tématem vědy zabýval od svých nejranějších textů až po svá díla pozdní. Úvodní část předkládané studie zmiňuje Heideggerovy texty, jež jsou pro jeho chápání vědy klíčové, a shrnuje v nich představené pojetí vědy. Heideggerovo pojetí vědy můžeme z hlediska časového i obsahového rozdělit do čtyř fází: 1) logické pojetí vědy, 2) existenciální pojetí vědy, 3) metafyzické pojetí vědy a 4) epochální pojetí vědy. Přes zásadní terminologickou i obsahovou odlišnost spojuje uvedené texty to, že se v nich Heidegger primárně věnuje základu, totiž vzniku vědy, a že vznik vědy pojí vždy s jistou deficiencí, privací a následnou konstitucí. Důležitou roli při tom hraje vědecký rozvrh. V tom, jaké momenty uvedeného vědeckého rozvrhu Heidegger akcentuje a jak tento rozvrh označuje, můžeme vidět určité milníky v Heideggerově pojetí vědy. „Základní pojmy“ (logické pojetí vědy), „zpředmětnění“ (existenciální pojetí vědy) a „matematično“ (metafyzické pojetí vědy) tvoří tedy podstatu a základ novověké vědy a jsou i ústředním tématem předkládané studie, která se snaží ukázat jejich vzájemný vztah a jejich společné a odlišné rysy.

Klíčová slova: Martin Heidegger, věda, základní pojmy, zpředmětnění, matematizace